سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کسرام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کسرام : طبق ماده 2 اساسنامه تولید و فروش چینی بهداشتی و انجام کلیه عملیات بازرگانی می باشد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,723
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.4
درصد خالص خرید حقوقی
23
ارزش معاملات
17.1B
حجم معاملات
29.3M
خالص خرید حقوقی
4.7M
خرید حقوقی
10.4M
خرید حقیقی
18.9M
فروش حقیقی
23.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.8 10 13 -91 -2.03
5,800
-2.20
5,790
16,281 17,100 0.8 0.4 54.93 0.35 8 1.1B 1.9M 157K 157K 1.7M 1.9M -0
2 1401/07/04 1.1 13 12 -259 -1.99
5,920
-2.98
5,860
2,000 233,034 1.4 0.6 55.07 0.54 15 1.7B 2.9M 436.9K 861.9K 2.1M 2.5M 418.3M
3 1401/07/02 1.9 21 11 1,636 3.42
6,040
1.03
5,900
13,195 6,938 3.1 1.5 55.22 1.1 -45 3.6B 6M -2.7M 146.3K 5.8M 3.1M 2B
4 1401/06/30 0.3 15 50 -4,127 4.66
5,840
4.84
5,850
194,423 100,000 11 10.6 55.29 2.62 50 8.3B 14.2M 7.1M 9.1M 5.2M 12.2M -4.8B
5 1401/06/29 1.1 11 10 163 -2.28
5,580
-2.28
5,580
4,331 20,000 1.8 2.3 55.42 0.43 -13 1.3B 2.3M -293K 57K 2.3M 2M 267.9M
6 1401/06/28 0.7 6 9 -6 -1.55
5,710
-3.10
5,620
700 366,216 0.7 0.9 55.42 0.17 1 533.9M 1M 10K 10K 0.9M 1M -110.2M
7 1401/06/27 0.7 7 10 -41 -1.36
5,800
-3.74
5,660
170,000 800 0.7 0.8 56.45 0.17 7 547.2M 1M 70K 70K 896.7K 1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.2 % -4 -1 -1 -6 -6 -10 24 3 -15 5 98
سابقه پول داغ نماد کسرام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کسرام 606 0.33 2.56 24M 9.4M 1 1 133.3M 12.1M 2 0 139.4M 0 418.3M خرید 09:24:48 1401/07/04
2 کسرام 606 0.33 1.91 17.4M 9.1M 2 5 142.5M 32.8M 1 0 142.5M 0 285M خرید 09:24:17 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک