سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کساپا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کساپا : تولید انواع شیشه خودرو سواری (نشکن -ضد گلوله وایمنی )
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
230
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.7
درصد خالص خرید حقوقی
-18
ارزش معاملات
10.3B
حجم معاملات
3.2M
خالص خرید حقوقی
-69.3K
خرید حقوقی
96.8K
خرید حقیقی
3.1M
فروش حقیقی
3.0M
برآیند پول داغ و گروهی
262.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 34 26 0 0.09
32,710
0.03
32,690
400 2,226 0.7 1.2 29.7 0.69 0 1.5B 471.6K -0 0 471.6K 471.6K -0
2 1401/07/02 1.5 50 33 262 0.93
32,680
0.99
32,700
1,841 4,243 1.3 2.6 29.7 1.38 -9 3.1B 0.9M -80.3K 0 0.9M 860.1K 262.4M
3 1401/06/30 1.7 19 11 143 1.12
32,380
1.53
32,510
500 11,532 0.4 0.9 29.7 0.46 -14 1B 313.2K -44K 21.7K 291.5K 247.5K -0
4 1401/06/29 1.2 34 28 64 0.57
32,020
0.63
32,040
66,203 222 0.4 0.3 29.7 0.48 -6 1B 325.2K -20K 0 325.2K 305.2K -0
5 1401/06/28 1.9 23 12 0 0.09
31,840
0.60
32,000
1,485 1,656 0.3 0.2 29.7 0.37 0 811M 254.5K -0 0 254.5K 254.5K -0
6 1401/06/27 2.2 21 9 0 -0.19
31,810
-0.78
31,620
1,750 936 0.3 0.1 29.7 0.29 0 617.8M 194.8K -0 0 194.8K 194.8K -0
7 1401/06/23 1 31 33 -239 0.35
31,870
-0.19
31,700
2,633 5,590 0.9 0.5 29.7 1.02 11 2.2B 698.4K 75.1K 75.1K 623.3K 698.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.2 % 1 3 4 10 24 27 195 24 -6 4 79
سابقه پول داغ نماد کساپا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کساپا 3,270 0.99 1.71 65M 38.1M 1 2 241.9M 121M 5 0 297.4M 153.1M 262.4M خرید 11:49:46 1401/07/02
2 کساپا 3,270 0.99 1.71 65M 38.1M 1 2 241.9M 121M 4 0 311.3M 163.8M 262.4M خرید 11:49:46 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک