سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کدما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کدما : استخراج و فرآوری مواد معدنی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
42
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.3
درصد خالص خرید حقوقی
-1
ارزش معاملات
35.2B
حجم معاملات
7.9M
خالص خرید حقوقی
-8.5K
خرید حقوقی
36.0K
خرید حقیقی
7.8M
فروش حقیقی
7.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.2 17 14 132 2.40
45,680
4.71
46,710
410 3,871 0.9 1.5 0 1.28 -2 7.2B 1.6M -29K 0 1.6M 1.5M -0
2 1401/09/07 0.7 9 14 0 0.41
44,610
-0.52
44,200
1,618 160 0.5 0.8 49.5 0.71 0 3.9B 874.9K -0 0 874.9K 874.9K -369M
3 1401/09/06 0.8 13 18 -87 -1.00
44,430
-0.49
44,660
881 7,031 0.7 1.3 49.5 1.13 1 6.2B 1.4M 19.5K 23K 1.4M 1.4M -132.4M
4 1401/09/05 1 13 14 9 0.58
44,880
-0.36
44,460
323 1,657 0.5 0.8 49.5 0.79 0 4.4B 1M -2K 0 1M 1M -125.7M
5 1401/09/02 0.8 11 15 45 1.48
44,620
0.93
44,380
109 11,366 0.6 0.9 49.5 0.95 -1 5.2B 1.2M -10K 0 1.2M 1.2M -329.4M
6 1401/09/01 0.7 10 15 -57 -1.96
43,970
-1.67
44,100
1,775 250 0.5 0.7 49.5 0.76 1 4.2B 0.9M 13K 13K 0.9M 0.9M -0
7 1401/08/30 1.1 13 12 0 0.22
44,850
-1.03
44,290
115 7,927 0.5 0.5 49.5 0.73 0 4.1B 0.9M -0 0 0.9M 0.9M -317.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.1 % 2 4 0 12 -12 -18 -43 -43 -55 19 71
سابقه پول داغ نماد کدما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کدما 4,661 4.48 1.22 16.6M 13.7M 2 1 51.3M 102.5M 2 1 125.8M 102.5M 149.2M فروش 11:10:23 1401/09/08
2 کدما 4,612 3.38 1.16 14.9M 12.9M 1 8 144.9M 18.1M 2 0 125.8M 0 251.7M خرید 10:53:36 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد