سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کخاکح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
6,106
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
37.7
درصد خالص خرید حقوقی
-317
ارزش معاملات
17.7B
حجم معاملات
15.3M
خالص خرید حقوقی
-5.5M
خرید حقوقی
9.8M
خرید حقیقی
5.5M
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
16.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/08 0 2 0 10 7.51
12,170
9.98
12,450
0 0 2.7 1.5 0 0.25 0 3.3B 2.8M -8.6K 2.7M 8.6K 0 -0
2 1401/04/07 0 26 0 726 2.72
11,320
9.98
12,120
31,170 482,880 2.7 1 0 0.39 -32 2.3B 2M -641.6K 1.4M 641.6K 0 -0
3 1401/04/06 0 118 0 4,835 -3.42
11,020
-1.40
11,250
7,764 0 8.1 2.5 0 36.78 -72 6.7B 6.1M -4.4M 1.7M 4.4M 0 16.8B
4 1401/04/05 0 9 0 69 -2.56
11,410
-2.65
11,400
106,493 939,659 0.1 0 0 0.02 -100 68.8M 60.3K -60.3K 0 60.3K 0 -0
5 1401/04/04 0 4 0 73 -3.06
11,710
-3.15
11,700
36,500 1,038,071 1.7 0.4 0 0.21 -6 1.2B 1.1M -61.9K 1M 61.9K 0 -0
6 1401/04/01 0 7 0 125 -0.98
12,080
-1.64
12,000
440 896,836 0.2 0.1 0 0.02 -100 124.6M 103.2K -103.2K 0 103.2K 0 -0
7 1401/03/31 0 10 0 269 0.00
12,200
-0.82
12,100
2,300 179,898 22.2 1.6 0 0 -7 3.9B 3.2M -220.1K 3M 220.1K 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-35.8 % 4 1 0 -16 -26 -26 26 20 -26 1 1
سابقه پول داغ نماد کخاکح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کخاکح 1,125 -1.4 0 122.9M 0 15 0 280.5M 0 6 0 365.7M 0 16.8B خرید 12:25:46 1401/04/06
2 کخاکح 1,125 -1.4 0 128.7M 0 13 0 321.7M 0 5 0 406.8M 0 12.6B خرید 12:23:47 1401/04/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک