سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کخاک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کخاک : فرآوری وتغلیظ انواع کائولن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-766
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
146
ارزش معاملات
3.5B
حجم معاملات
2.8M
خالص خرید حقوقی
601.5K
خرید حقوقی
870K
خرید حقیقی
1.9M
فروش حقیقی
2.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-389M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.1 17 15 -29 0.00
12,730
0.39
12,780
6,417 4,160 0.2 0.5 0 0.05 11 263.4M 206.6K 23K 23K 183K 206K -0
2 1401/09/07 1.1 14 12 0 0.00
12,730
0.94
12,850
1,490 21,452 0.3 0.7 13.07 0.07 0 404.9M 317.9K -1 0 317.9K 317.9K -0
3 1401/09/06 0.8 9 11 -40 -0.16
12,730
-0.31
12,710
1,118 8,951 0.3 0.3 13.07 0.07 10 389.1M 307.2K 31.3K 50K 257.2K 288.6K -0
4 1401/09/05 1.6 20 12 73 0.24
12,750
0.63
12,800
4,545 56,377 0.5 0.6 13.07 0.13 -10 756.6M 591K -57.5K 192.5K 398.5K 341K -0
5 1401/09/02 0.3 6 23 -447 -0.24
12,720
-0.78
12,650
1,125 13,514 0.4 0.5 13.07 0.12 66 671.5M 530.4K 351.7K 351.7K 178.7K 530.4K -126.7M
6 1401/09/01 0.4 7 20 -230 -0.08
12,750
0.31
12,800
20,289 23,292 0.3 0.3 13.07 0.07 54 424.4M 333.3K 180K 180K 153.3K 333.3K -262.3M
7 1401/08/30 0.9 13 15 -93 -0.47
12,760
-0.47
12,760
35,810 45,000 0.4 0.5 13.07 0.11 15 610.4M 483.1K 73K 73K 410.2K 483.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.7 % 0 0 1 18 6 -2 -22 9 -56 2 9
سابقه پول داغ نماد کخاک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کخاک 1,267 -0.63 0.37 5.5M 14.9M 4 1 16.2M 126.7M 0 1 0 126.7M -126.7M فروش 12:09:51 1401/09/02
2 کخاک 1,276 0 0.32 7.2M 22.9M 0 1 0 131.2M 0 2 0 131.2M -262.3M فروش 11:41:04 1401/09/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد