سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کتوکاح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
3,651
قیمت پایانی
22
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
18.4
درصد خالص خرید حقوقی
-209
ارزش معاملات
12.3B
حجم معاملات
19.5M
خالص خرید حقوقی
-5.8M
خرید حقوقی
13.6M
خرید حقیقی
5.8M
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/14 0 37 0 672 -2.26
6,480
-1.96
6,500
14,500 0 5.5 1.8 0 0.32 -22 3.1B 4.7M -1M 3.7M 1M 0 148.4M
2 1401/04/13 0 21 0 835 2.79
6,630
2.33
6,600
1,000 0 6.7 2.2 0 0.79 -28 3B 4.5M -1.3M 3.2M 1.3M 0 -0
3 1401/04/12 0 33 0 1,069 5.91
6,450
5.91
6,450
347,676 0 8.8 3.6 0 0.61 -37 2.9B 4.5M -1.7M 2.8M 1.7M 0 1.2B
4 1401/04/11 0 11 0 386 -0.65
6,090
1.14
6,200
20,000 0 8.2 3.1 0 9.03 -18 2.2B 3.6M -633.4K 2.9M 633.4K 0 -0
5 1401/04/08 0 2 0 11 5.87
6,130
5.87
6,130
4,271,428 0 0.2 0.1 0 0.04 -18 61.3M 100K -18.3K 81.7K 18.3K 0 -0
6 1401/04/07 0 5 0 32 5.85
5,790
5.85
5,790
1,134,811 0 1.4 0.3 0 0.07 -11 289.5M 500K -56K 444K 56K 0 -0
7 1401/04/06 0 34 0 645 4.59
5,470
5.93
5,540
195,837 0 4.5 1.2 0 7.57 -75 857.7M 1.6M -1.2M 387.6K 1.2M 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-30 % 6 12 7 -7 -7 41 -74 -74 -12 1 13
سابقه پول داغ نماد کتوکاح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کتوکاح 645 -2.71 0 30.3M 0 1 0 148.4M 0 1 0 148.4M 0 148.4M خرید 10:51:07 1401/04/14
2 کتوکاح 645 5.91 0 38.3M 0 3 0 196.5M 0 2 0 196.5M 0 1.2B خرید 11:47:17 1401/04/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک