سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کاوه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کاوه : طراحی و تجهیزو بهربرداری از کارخانجات تولیدی محصولات صنایع معدنی و متالوژی و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل ساختمانی و راهسازی احداث تاسیسات و راه اندازی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
10,257
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
-13
ارزش معاملات
31.2B
حجم معاملات
52.9M
خالص خرید حقوقی
-17.5M
خرید حقوقی
15.9M
خرید حقیقی
37.0M
فروش حقیقی
19.5M
برآیند پول داغ و گروهی
4.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.6 12 8 260 0.00
5,910
0.17
5,920
15,204 45,500 0.3 0.3 0 0.04 -18 1.4B 2.4M -440.2K 266.7K 2.1M 1.7M -0
2 1401/09/07 2.3 28 12 7,896 0.85
5,910
1.19
5,930
28,009 232,717 3.1 4.1 17.88 0.4 -59 13.5B 22.8M -13.4M 5.3M 17.5M 4.1M 20M
3 1401/09/06 3.7 49 13 4,377 -1.01
5,860
0.00
5,920
96,236 6,109 1.7 3.3 17.88 0.22 -61 7.2B 12.3M -7.5M 2.7M 9.6M 2.2M 4.5B
4 1401/09/05 1.8 29 16 805 -0.34
5,920
0.34
5,960
70,889 1,671 0.7 1.4 17.88 0.09 -26 3.1B 5.2M -1.4M 26.6K 5.2M 3.9M 552.6M
5 1401/09/02 0.6 14 24 -1,397 -0.34
5,940
-1.17
5,890
17,761 44,361 0.5 1 17.88 0.07 61 2.3B 3.8M 2.4M 2.5M 1.4M 3.7M -218.5M
6 1401/09/01 0.4 5 13 -981 -0.33
5,960
0.67
6,020
15,789 200,000 0.4 0.7 17.88 0.06 51 1.9B 3.2M 1.6M 2.6M 675.7K 2.3M -0
7 1401/08/30 0.8 7 8 -703 0.00
5,980
-1.17
5,910
14,235 8,110 0.4 0.5 17.88 0.05 39 1.8B 3M 1.2M 2.6M 452.3K 1.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-33 % 0 -1 -2 19 17 11 12 -4 -63 6 1
سابقه پول داغ نماد کاوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کاوه 590 0.68 2.29 27.8M 12.1M 1 1 5M 105.4M 1 1 125.4M 105.4M 20M فروش 12:28:49 1401/09/07
2 کاوه 602 2.73 2.33 26.8M 11.5M 1 0 125.4M 0 1 0 125.4M 0 125.4M خرید 11:15:48 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد