سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کالا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کالا : تشکیل، سازماندهی و اداره‌ی بورس کالا به صورت متشکل، سازمان یافته و خودانتظام به منظورانجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق‌بهادار مبتنی ‌برکالای پذیرفته شده، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,545
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
14
ارزش معاملات
210B
حجم معاملات
125M
خالص خرید حقوقی
1.6M
خرید حقوقی
6.9M
خرید حقیقی
118M
فروش حقیقی
119M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.8 18 23 12 -0.82
17,030
-0.64
17,060
15,850 3,000 0.2 0.3 0 0.08 0 10.5B 6.2M -7.3K 45.2K 6.1M 6.1M -0
2 1401/09/07 1 29 28 1,120 3.00
17,170
2.04
17,010
32,544 9,293 1.1 1.4 93.45 0.34 -2 45B 26.2M -652.5K 90.2K 26.2M 25.5M 859.2M
3 1401/09/06 0.9 26 28 -247 0.06
16,670
1.02
16,830
33,683 500 0.7 0.7 93.45 0.21 1 27B 16.2M 148.4K 457.7K 15.8M 15.9M 598.4M
4 1401/09/05 0.6 20 32 -4,138 -0.36
16,660
-0.66
16,610
8,118 9,719 0.7 0.7 93.45 0.24 13 30.7B 18.4M 2.5M 2.8M 15.6M 18.1M -1B
5 1401/09/02 0.6 19 31 -423 0.18
16,720
-1.14
16,500
11,234 40,905 0.6 0.5 93.45 0.18 2 23.6B 14.1M 252.7K 320K 13.8M 14M -3.1B
6 1401/09/01 0.8 22 27 -2,072 -0.71
16,690
0.65
16,920
3,400 15,948 0.7 0.7 93.45 0.23 7 29.9B 17.9M 1.2M 2M 15.9M 17.2M 201.8M
7 1401/08/30 0.7 21 29 3,203 -1.23
16,810
-3.11
16,490
2,303 160,795 1.1 1 93.45 0.33 -7 43.3B 25.8M -1.9M 1.3M 24.5M 22.6M -3.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.3 % 2 2 10 25 15 -5 11 2 -49 7 70
سابقه پول داغ نماد کالا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کالا 1,708 -0.52 0.8 18.3M 23M 3 1 47.8M 143.4M 1 7 204M 128.1M -0.9B فروش 10:15:18 1401/09/08
2 کالا 1,705 -0.7 0.79 18.1M 22.9M 4 1 26.8M 107.3M 1 6 204M 126.2M -805.2M فروش 10:11:53 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد