سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کاسپینح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
2,873
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
-87
ارزش معاملات
4.7B
حجم معاملات
5.4M
خالص خرید حقوقی
-3.3M
خرید حقوقی
380K
خرید حقیقی
5.0M
فروش حقیقی
1.8M
برآیند پول داغ و گروهی
1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/30 11.9 90 8 2,858 1.57
8,793
2.81
8,900
2,000 500,109 10.5 20.5 0 0.01 -75 3.8B 4.3M -3.3M 200K 4.1M 877.4K 1B
2 1401/07/27 2.2 12 6 19 0.63
8,657
-0.08
8,596
12,700 320 0.7 2.1 0 0 -7 271.8M 314K -21.5K 0 314K 292.5K -0
3 1401/07/26 3.9 19 5 41 2.64
8,603
4.86
8,789
992 35,604 0.7 1.7 0 0 -15 275.1M 319.8K -47.3K 0 319.8K 272.5K -0
4 1401/07/25 0.9 6 6 -69 0.25
8,382
2.13
8,539
969 600 0.4 0.4 0 0 44 156.7M 187K 82.1K 82.1K 104.9K 187K -0
5 1401/07/24 1.3 4 3 0 -0.38
8,361
1.62
8,529
750 246 0.2 0.1 0 0 0 63.3M 75.7K -0 0 75.7K 75.7K -0
6 1401/07/23 1.2 4 3 22 -1.53
8,393
-1.97
8,355
1,000 6,600 0.3 0.3 0 0 -16 135.4M 161.3K -25.6K 98.4K 62.9K 37.2K -0
7 1401/07/20 2.3 2 1 3 -0.75
8,523
1.08
8,680
1,500 450 0 0 0 0 -18 17.3M 20.3K -3.7K 0 20.3K 16.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-60.4 % 5 5 0 -8 -5 -5 -5 -5 -19 1 3
سابقه پول داغ نماد کاسپینح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کاسپینح 889 2.69 12.23 92M 7.5M 1 2 355.6M 7.1M 4 0 261.8M 0 1B خرید 12:23:35 1401/07/30
2 کاسپینح 880 1.65 11.22 88.9M 7.9M 1 2 353.2M 5M 3 0 230.5M 0 691.6M خرید 12:02:03 1401/07/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد