سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کاسپین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کاسپین : تولید داروهای انسانی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,088
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
258
ارزش معاملات
2.3B
حجم معاملات
2.0M
خالص خرید حقوقی
0.9M
خرید حقوقی
1.1M
خرید حقیقی
900K
فروش حقیقی
1.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-113.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.4 6 15 -192 -0.35
11,500
-0.09
11,530
1,000 1,000 0.7 1.7 15.14 0.23 35 551.5M 482K 166.5K 218.4K 263.6K 430.2K -0
2 1401/07/04 0.9 6 7 -31 0.00
11,540
0.00
11,540
797 10,000 0.2 0.5 15.14 0 20 157.7M 136.9K 27K 52K 84.9K 111.9K -0
3 1401/07/02 0.6 11 19 -618 -1.45
11,540
-1.45
11,540
7,811 2,500 0.9 3.4 0 0.32 79 767.4M 674.2K 535.8K 535.8K 138.4K 674.2K -113.3M
4 1401/06/30 1.1 10 10 -63 -0.34
11,710
-1.28
11,600
3,000 31,300 0.3 1.6 15.14 0.13 20 310.5M 269K 54.1K 80.9K 188.2K 242.3K -0
5 1401/06/29 0.7 4 7 -32 -0.34
11,750
-1.61
11,600
337 20,445 0.2 1.4 15.14 0.1 13 240M 207.7K 27K 79.6K 128.1K 155.1K -0
6 1401/06/28 0.4 2 5 -42 -0.08
11,790
-2.54
11,500
2,846 18,000 0.1 0.2 15.14 0.05 32 130.2M 111.1K 35.8K 78.3K 32.8K 68.6K -0
7 1401/06/27 0.5 4 7 -110 -0.17
11,800
-2.03
11,580
6,300 1,290 0.2 0.3 15.14 0.07 59 182.7M 157.1K 93.3K 93.3K 63.8K 157.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
46.1 % 0 -2 -3 1 -49 -50 -46 -56 -65 1 62
سابقه پول داغ نماد کاسپین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کاسپین 1,133 -3.25 0.49 9.1M 18.5M 0 1 0 113.3M 0 1 0 113.3M -113.3M فروش 12:02:45 1401/07/02
2 کاسپین 1,255 4.85 0.91 11.2M 12.4M 1 1 125.5M 20.9M 1 0 125.5M 0 125.5M خرید 10:46:04 1401/06/14
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک