سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کارین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کارین : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
20,089
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.2
درصد خالص خرید حقوقی
-149
ارزش معاملات
82.3B
حجم معاملات
81.9M
خالص خرید حقوقی
-20M
خرید حقوقی
32.6M
خرید حقیقی
49.3M
فروش حقیقی
29.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 39 48 255 0.15
10,081
0.15
10,081
329,594 162,950 1.6 1.4 15.37 0.96 -2 14.8B 14.7M -253.3K 12.3M 2.4M 2.2M -0
2 1401/07/11 0.8 50 61 902 0.07
10,066
0.07
10,066
16,386 15,404,214 0.7 0.6 15.28 0.47 -12 7.3B 7.2M -895.8K 3.7M 3.5M 2.6M -0
3 1401/07/10 1 53 54 1,190 0.06
10,059
0.06
10,059
20,099,131 3,692,951 0.7 0.6 15.36 0.5 -15 7.7B 7.7M -1.2M 3.5M 4.2M 3M -0
4 1401/07/09 0.6 42 75 -301 0.13
10,053
0.14
10,054
98,889 19,390,607 0.9 0.7 15.47 0.6 3 9.8B 9.8M 299.7K 4.7M 5.1M 5.4M -0
5 1401/07/06 0.6 39 64 1,359 0.14
10,040
0.15
10,041
160,848 9,783 1.2 0.9 16.31 0.75 -11 12.3B 12.3M -1.4M 7.7M 4.6M 3.2M -0
6 1401/07/04 1.6 74 47 11,731 0.12
10,026
0.12
10,026
234,141 29,544 1.4 1.1 16.27 0 -81 14.5B 14.4M -11.7M 371.9K 14.1M 2.4M -0
7 1401/07/02 0.4 61 153 4,954 -1.67
10,014
-1.68
10,013
37,757 330,472 1.4 1.5 0 0.96 -31 15.8B 15.8M -4.9M 350K 15.5M 10.5M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-24.4 % 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 1 1
سابقه پول داغ نماد کارین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک