سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کارا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کارا : سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
98,692
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1692.7
درصد خالص خرید حقوقی
-116
ارزش معاملات
745B
حجم معاملات
607M
خالص خرید حقوقی
-80.2M
خرید حقوقی
425M
خرید حقیقی
180M
فروش حقیقی
100M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 2.4 170 71 33,197 0.14
12,323
0.14
12,323
50,257,574 324,508 1 0.7 36.23 168.04 -45 74.6B 60.5M -26.9M 25.8M 32.6M 5.6M -0
2 1401/07/11 2.7 158 59 25,374 0.06
12,306
0.07
12,307
50,986,799 149,000 1.4 0.9 36.02 229.34 -25 101B 82.1M -20.6M 55.7M 26.4M 5.8M -0
3 1401/07/10 1.2 124 104 14,574 0.07
12,299
0.07
12,298
52,468,962 1,837,416 1.4 0.8 35.8 213.82 -16 93.5B 76M -11.8M 52.8M 23.2M 11.4M -0
4 1401/07/09 1.1 156 149 7,401 0.20
12,291
0.20
12,290
42,343,957 129,234 1.9 1 35.55 274.33 -6 118B 96M -6M 65.2M 30.8M 24.8M -0
5 1401/07/06 0.7 131 192 4,296 0.13
12,266
0.14
12,267
50,874,699 388,231 1.4 0.8 35.01 209.91 -5 90B 73.3M -3.5M 49.4M 24M 20.5M -0
6 1401/07/04 1.7 114 66 23,660 0.11
12,250
0.11
12,250
51,200,935 1,686,727 1.6 0.9 34.94 219.22 -25 95.8B 78.2M -19.3M 51.4M 26.8M 7.5M -0
7 1401/07/02 0.5 82 176 -9,810 0.20
12,236
0.20
12,237
50,563,055 339,145 3.2 2.2 35.68 378.02 6 172.2B 140.7M 8M 124.4M 16.3M 24.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-13.2 % 0 0 1 2 4 6 11 23 0 0 0
سابقه پول داغ نماد کارا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک