سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کاذر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کاذر : تولید انواع محصولات نسوز شکل دار و بی شکل
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-264
قیمت پایانی
-15
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.2
درصد خالص خرید حقوقی
29
ارزش معاملات
11.9B
حجم معاملات
32.5M
خالص خرید حقوقی
486.4K
خرید حقوقی
7.1M
خرید حقیقی
25.4M
فروش حقیقی
25.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-178M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.3 13 9 -174 -0.60
3,473
0.63
3,516
7,038 34,322 0.6 0.6 50 0.28 18 1B 2.8M 500K 500K 2.3M 2.8M -0
2 1401/07/11 0.9 11 12 -140 -0.37
3,494
0.06
3,509
88,146 79,238 0.6 0.6 50.02 0.3 13 1.1B 3M 401.1K 414.2K 2.6M 3M -105.6M
3 1401/07/10 1.8 22 13 1,520 -4.31
3,507
-4.64
3,495
10,000 5,000 1.9 1.9 50.02 0.87 -50 3.1B 8.7M -4.3M 59K 8.7M 4.3M -6.5M
4 1401/07/09 0.7 10 14 -813 -4.26
3,665
-4.99
3,637
4,840 2,679 1.4 1.3 50.11 0.61 36 2.3B 6.2M 2.2M 2.8M 3.3M 5.5M -52.2M
5 1401/07/06 0.9 8 9 429 0.03
3,828
-0.99
3,789
2,000 5,000 0.9 0.7 50.11 0.37 -31 1.4B 3.7M -1.1M 0 3.7M 2.5M 102.4M
6 1401/07/04 1.1 8 7 86 -0.52
3,827
0.00
3,847
2,460 12,445 0.6 0.3 50.11 0.23 -10 876.3M 2.3M -223.7K 238K 2.1M 1.8M -0
7 1401/07/02 0.4 8 22 -1,172 -4.80
3,847
-5.00
3,839
0 354,194 1.4 0.9 50.14 0.57 53 2.2B 5.8M 3M 3.1M 2.7M 5.7M -116.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.5 % -5 -9 -17 -23 -66 -71 -73 -78 -79 5 72
سابقه پول داغ نماد کاذر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کاذر 345 -1.63 0.86 10.2M 11.9M 1 1 690K 105.6M 0 1 0 105.6M -105.6M فروش 12:06:18 1401/07/11
2 کاذر 350 -4.42 1.27 16.2M 12.8M 1 0 105.1M 0 1 1 105.1M 111.6M -6.5M خرید 12:04:48 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک