سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پلاسک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پلاسک : تولید قطعات خودرو و محصولات پلاستیکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,108
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.6
درصد خالص خرید حقوقی
-1
ارزش معاملات
30.6B
حجم معاملات
91.1M
خالص خرید حقوقی
-3.4M
خرید حقوقی
7.7M
خرید حقیقی
83.5M
فروش حقیقی
80.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-52.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 13 12 -86 0.46
3,296
0.27
3,290
50,000 40,000 0.4 0.3 0 0 7 1.2B 3.8M 261.8K 261.8K 3.5M 3.8M -0
2 1401/07/02 1 20 19 -805 -4.87
3,281
-4.99
3,277
50,000 4,894,823 1 0.6 0 1.49 28 2.9B 8.7M 2.5M 2.6M 6.1M 8.6M -822M
3 1401/06/30 1.2 26 22 81 4.39
3,449
3.18
3,409
105,053 49,080 2.4 1.1 39.95 2.93 -1 6.1B 17.7M -234.8K 799.3K 16.9M 16.6M -1B
4 1401/06/29 1.1 25 23 -275 -4.43
3,304
-3.62
3,332
76,734 35,968 2.3 1.1 41.22 2.57 5 5.1B 15.5M 831.1K 0.9M 14.5M 15.4M -367.6M
5 1401/06/28 1.4 28 21 304 4.41
3,457
3.59
3,430
500 58,815 3.5 2.1 41.25 3.48 -4 7.3B 21M -879.6K 2.5M 18.5M 17.6M 266.9M
6 1401/06/27 1.4 19 14 13 1.81
3,311
1.48
3,300
3,543 110 1.6 0.9 41.28 1.44 0 2.9B 8.7M -39.4K 568K 8.1M 8.1M 119.7M
7 1401/06/23 2.5 41 17 1,876 4.50
3,252
4.98
3,267
3,582,968 1,550 3.2 2 41.29 2.64 -36 5.2B 15.9M -5.8M 0 15.9M 10.1M 1.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3.7 % -4 -5 9 9 15 -7 8 -51 -55 4 57
سابقه پول داغ نماد پلاسک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پلاسک 328 -4.99 1.02 19.3M 18.9M 0 1 0 182.8M 1 4 157.1M 227.2M -822M فروش 11:53:38 1401/07/02
2 پلاسک 328 -4.99 1.02 19.3M 18.9M 0 2 0 255.3M 1 3 157.1M 238.3M -639.2M فروش 11:53:38 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک