سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پشاهن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پشاهن : موضوع اصلی : ساختن کلیه محصولات پلاستیکی از جملع ورقهای پلاستیک . مشمع . چرم مصنوعی . لینولئوم . فرش پلاستیکی ورومیزی موضوعات فرعی : 1-هرگونه فعالیت بازرگانی مرتبط با صنعت پلاستیک از جمله خرید و فروش فرآورده های شیمیائی و پلیمری . 2-مشارکت داخلی و خارجی در طرحهای مرتبط به صنعت پلاستیک 3- واردات هرگونه کالای مجاز در مقابل صادرات حسب مقررات جاری کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
154M
حجم معاملات
20.8K
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
20.8K
فروش حقیقی
20.8K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.2 3 22 0 -0.26
77,000
-4.99
73,350
0 318,037 0.1 3.1 19.59 0.05 0 44.7M 6.1K -0 0 6.1K 6.1K -0
2 1401/07/11 0.3 1 2 0 0.00
77,200
-2.98
74,900
0 424,628 0 0.1 19.59 0 0 2.3M 303 -0 0 303 303 -0
3 1401/07/10 0.5 1 1 0 0.00
77,200
-2.98
74,900
0 477,687 0 0.1 19.59 0 0 1.5M 200 -0 0 200 200 -0
4 1401/07/09 0.3 5 14 0 -0.06
77,200
-2.98
74,950
0 413,587 0 0.5 19.59 0.02 0 14.5M 1.9K -0 0 1.9K 1.9K -0
5 1401/07/06 0.2 8 41 0 -0.13
77,250
-2.97
75,050
0 503,539 0 1.8 19.59 0.05 0 40.9M 5.5K -0 0 5.5K 5.5K -0
6 1401/07/04 0.1 2 15 0 -0.06
77,350
-2.97
75,100
0 435,814 0 0.7 19.59 0.02 0 15.2M 2K -0 0 2K 2K -0
7 1401/07/02 0.1 2 35 0 -0.19
77,400
-4.96
73,700
0 408,691 0 1.4 19.59 0.04 0 35.3M 4.8K -0 0 4.8K 4.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 0 -1 2 24 -5 196 1305 -8 15 1
سابقه پول داغ نماد پشاهن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پشاهن 7,650 -2.67 0.44 16.5M 37.3M 1 6 111.3M 18.6M 3 5 134.3M 159.8M -715.6M خرید 12:30:47 1401/06/16
2 پشاهن 7,650 -2.67 0.44 16.5M 37.3M 1 6 111.3M 18.6M 2 5 145.8M 159.8M -826.9M خرید 12:30:33 1401/06/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک