سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پرسپولیس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پرسپولیس : خدمات باشگاهی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
974
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.7
درصد خالص خرید حقوقی
-170
ارزش معاملات
2.5B
حجم معاملات
10.2M
خالص خرید حقوقی
-3.9M
خرید حقوقی
273K
خرید حقیقی
9.9M
فروش حقیقی
6.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 2.9 2 1 -2 -0.20
2,449
-0.98
2,430
15,217 404 0.3 0.4 0 0.07 1 174.5M 719.8K 10K 10K 709.8K 719.8K -0
2 1401/09/07 6.5 3 1 456 -1.09
2,454
-1.89
2,434
44,984 60 1.1 2.3 9.85 0.29 -63 722.4M 3M -1.9M 142.3K 2.8M 1M -0
3 1401/09/06 4.2 2 0 2 -0.16
2,481
-0.97
2,461
3,377 1,770 0.2 0.4 9.85 0.06 -2 154.2M 627.1K -10K 0 627.1K 617.1K -0
4 1401/09/05 3.8 2 0 5 -0.20
2,485
-1.33
2,457
33,235 834 0.3 0.5 9.85 0.09 -2 222M 899.2K -21.2K 0 899.2K 878K -0
5 1401/09/02 4 3 1 51 -0.24
2,490
-0.64
2,480
2,199 4,885 0.4 0.7 9.85 0.13 -15 344.4M 1.4M -205.7K 10K 1.4M 1.2M -0
6 1401/09/01 11.5 6 1 383 -0.36
2,496
-0.20
2,500
20,000 11,879 0.9 1.2 9.85 0 -60 638.6M 2.6M -1.5M 101.1K 2.5M 0.9M -0
7 1401/08/30 6.9 3 0 78 -0.12
2,505
-0.52
2,495
2,634 885 0.4 0.5 0 0.1 -29 263.8M 1.1M -310.7K 10K 1M 736.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-38.5 % -1 -2 -1 -8 -14 -29 -29 -29 -30 0 0
سابقه پول داغ نماد پرسپولیس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پرسپولیس 308 -1.97 3.63 3.5M 1M 249 1485 3.5M 1M 0 1 0 1M -1.4B فروش گروهی 12:46:35 1401/06/27
2 پرسپولیس 323 -1.97 3.93 3.7M 1M 1 175 203.7M 1.2M 1 0 203.7M 0 203.7M خرید 12:30:19 1401/06/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد