سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پترول

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پترول : سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام و حق تقدم شرکت های صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-9,472
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
177
ارزش معاملات
36.8B
حجم معاملات
193M
خالص خرید حقوقی
49.6M
خرید حقوقی
67.2M
خرید حقیقی
125M
فروش حقیقی
175M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 9 13 -1,185 -0.42
1,880
-0.42
1,880
10,000 36,000 0.3 0.8 22.72 0.13 29 4B 21.4M 6.3M 6.5M 14.8M 21.1M -32.6M
2 1401/07/11 0.8 9 12 -472 -0.42
1,888
-1.11
1,875
10,000 21,726 0.5 1.3 22.72 0.22 7 6.5B 34.6M 2.5M 13.7M 20.9M 23.4M -1B
3 1401/07/10 0.8 8 9 -1,359 -1.66
1,896
-0.99
1,909
20,476 59,794 0.4 0.9 22.72 0.15 31 4.4B 23.5M 7.2M 8.7M 14.8M 22M -0
4 1401/07/09 0.7 7 10 -1,281 -2.87
1,928
-4.53
1,895
5,800 11,158 0.3 0.8 22.72 0.14 29 4.3B 22.7M 6.6M 6.7M 16M 22.6M -225.5M
5 1401/07/06 0.9 9 10 -490 2.27
1,985
2.68
1,993
1,199 6,100 0.3 0.7 22.72 0.13 12 4.3B 21.3M 2.5M 2.8M 18.6M 21M -401.1M
6 1401/07/04 0.9 8 10 -1,480 2.59
1,941
3.81
1,964
66,090 29,972 0.4 0.6 22.72 0 30 5B 25.6M 7.6M 10M 15.5M 23.2M -0
7 1401/07/02 0.5 7 15 -3,205 -3.96
1,892
-4.52
1,881
2,409,639 350,000 0.6 0.8 0 0.27 39 8.2B 43.6M 16.9M 18.8M 24.8M 41.7M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
25.8 % -2 -5 -6 -22 -6 -12 -19 -52 -53 2 9
سابقه پول داغ نماد پترول
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پترول 188 -0.42 0.71 8.8M 12.4M 3 1 44.2M 132.7M 1 1 100M 132.7M -32.6M فروش 12:28:52 1401/07/12
2 پترول 188 -0.42 0.82 7M 8.5M 1 5 100M 20M 1 0 100M 0 100M خرید 09:57:36 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک