سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پتایر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پتایر : تولید انواع تایر خودرو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-297
قیمت پایانی
7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.3
درصد خالص خرید حقوقی
20
ارزش معاملات
15.1B
حجم معاملات
125M
خالص خرید حقوقی
2.5M
خرید حقوقی
2.5M
خرید حقیقی
122M
فروش حقیقی
125M
برآیند پول داغ و گروهی
29.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.3 18 15 0 5.12
1,252
5.54
1,257
109,485 21,347 2.7 3.2 0 1.14 0 5.5B 43.6M -0 0 43.6M 43.6M -0
2 1401/09/07 1 13 13 -48 1.19
1,191
1.95
1,200
269,365 100,000 1.4 1.9 29.36 0.59 2 2.7B 22.6M 399.7K 400K 22.2M 22.6M 184.5M
3 1401/09/06 1.1 10 9 -8 -0.08
1,177
-0.08
1,177
60,000 5,377 0.6 0.8 29.36 0.25 1 1.1B 9.6M 65K 65K 9.6M 9.6M -0
4 1401/09/05 0.7 6 9 0 -0.17
1,178
-0.68
1,172
3,839 10,000 0.5 0.7 29.36 0.23 0 1B 8.7M 1K 1K 8.7M 8.7M -0
5 1401/09/02 0.7 8 12 0 0.17
1,180
-0.51
1,172
88,648 80,000 0.8 1 29.36 0.32 0 1.4B 12.2M -1 0 12.2M 12.2M -154.6M
6 1401/09/01 1.3 14 10 0 0.60
1,178
1.62
1,190
301,106 100,000 1 1.5 29.36 0.42 0 1.9B 15.9M -0 0 15.9M 15.9M -0
7 1401/08/30 0.8 8 11 -241 -0.17
1,171
-0.51
1,167
410,142 22,380 0.7 1.2 29.36 0.32 17 1.4B 12.3M 2.1M 2.1M 10.2M 12.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
2 % 6 6 8 18 11 2 -11 -14 -46 3 65
سابقه پول داغ نماد پتایر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پتایر 127 6.55 1.26 19M 15.1M 1 7 129.5M 18.5M 5 0 146.7M 0 733.4M خرید 10:37:51 1401/09/08
2 پتایر 127 6.63 1.23 18.5M 15.1M 1 4 106.7M 26.7M 4 0 151M 0 604M خرید 10:37:08 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد