سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پارند

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پارند : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-11,269
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.7
درصد خالص خرید حقوقی
52
ارزش معاملات
270B
حجم معاملات
267M
خالص خرید حقوقی
11.2M
خرید حقوقی
156M
خرید حقیقی
111M
فروش حقیقی
122M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 90 85 1,960 0.10
10,124
0.11
10,125
34,716,365 11,332,119 2.8 3.4 30.72 3.02 -2 93.8B 92.7M -1.9M 73.9M 18.8M 16.9M -0
2 1401/07/04 0.9 67 78 2,135 0.11
10,114
0.11
10,114
46,422,207 8,480,173 0.7 0.8 30.73 0.75 -9 23.4B 23.1M -2.1M 6.2M 16.9M 14.8M -0
3 1401/07/02 0.9 46 52 -1,997 0.18
10,102
0.19
10,103
39,217,094 12,799,577 0.7 0.9 30.66 0.84 8 25.9B 25.6M 2M 13.9M 11.8M 13.8M -0
4 1401/06/30 0.8 82 108 778 0.07
10,084
0.07
10,084
50,496,399 19,999,500 1.2 1.5 30.44 1.29 -2 40.3B 39.9M -771.2K 22.1M 17.8M 17.1M -0
5 1401/06/29 0.7 63 92 -11,608 0.06
10,077
0.06
10,077
36,489,783 8,218,547 0.7 0.9 30.87 0.76 49 23.9B 23.7M 11.5M 13.5M 10.2M 21.7M -0
6 1401/06/28 1.1 94 83 -1,073 0.05
10,071
0.05
10,071
39,295,908 7,026,239 0.7 0.9 30.99 0.79 4 24.7B 24.6M 1.1M 11.2M 13.3M 14.4M -0
7 1401/06/27 1.1 106 95 -1,464 0.17
10,066
0.17
10,066
35,019,774 10,928,264 1 1.2 31.13 1.21 4 37.7B 37.5M 1.5M 15.2M 22.3M 23.8M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.2 % 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
سابقه پول داغ نماد پارند
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک