سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پارسیان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پارسیان : - انجام عملیات بیمه ای مستقیم - تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور - قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی - سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,121
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
467
ارزش معاملات
6.1B
حجم معاملات
19.2M
خالص خرید حقوقی
13M
خرید حقوقی
15.4M
خرید حقیقی
3.8M
فروش حقیقی
16.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.5 10 21 -442 -0.25
3,160
-1.93
3,107
3,000 27,248 0.9 1 8.65 0.25 50 888.4M 2.8M 1.4M 1.5M 1.3M 2.7M -0
2 1401/07/04 0.3 5 21 -1,113 1.08
3,168
1.08
3,168
8,958 100,000 1.4 1.8 8.69 0.38 82 1.4B 4.3M 3.5M 4M 279.9K 3.8M -0
3 1401/07/02 0.6 11 17 -580 -1.17
3,134
-3.37
3,064
7,000 50,000 1 1.1 8.7 0.28 59 1B 3.1M 1.8M 2M 1.1M 3M -0
4 1401/06/30 0.4 5 14 -487 -0.22
3,171
-0.31
3,168
1,678 285,850 0.7 0.7 8.72 0.18 76 634.5M 2M 1.5M 1.7M 264.3K 1.8M -0
5 1401/06/29 0.3 4 11 -353 -0.03
3,178
-0.19
3,173
33,419 190,252 0.6 0.6 8.73 0.17 59 600.7M 1.9M 1.1M 1.7M 166.4K 1.3M -0
6 1401/06/28 0.4 4 12 -561 -0.19
3,179
0.03
3,186
2,400 8,563 0.6 0.9 8.74 0.21 72 773.9M 2.4M 1.8M 2.1M 386.3K 2.2M -0
7 1401/06/27 0.4 5 12 -586 0.00
3,185
-0.19
3,179
3,000 17,600 0.7 0.9 8.76 0.25 69 852.7M 2.7M 1.8M 2.4M 297.4K 2.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
67.7 % 1 0 -1 -8 -10 -14 -7 -71 -75 2 26
سابقه پول داغ نماد پارسیان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پارسیان 341 -0.09 1.18 16.6M 14.1M 1 3 133M 12.1M 1 0 133M 0 133M خرید 12:13:34 1401/06/13
2 پارسیان 342 0.15 2.82 23.5M 8.3M 2 3 127.5M 8.6M 1 0 127.5M 0 255.1M خرید 11:58:34 1401/06/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک