سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پارس : احداث و بهره برداری کارخانجات صنایع پتروشیمی تولید ، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی کلیه عملیات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه ....
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-12,871
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
347
ارزش معاملات
24.4B
حجم معاملات
109M
خالص خرید حقوقی
57.1M
خرید حقوقی
76.1M
خرید حقیقی
32.9M
فروش حقیقی
90.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.1 4 36 -4,224 0.36
2,244
0.40
2,245
6,065 299,300 1.6 2.2 6.6 0.09 65 6.5B 29.1M 18.8M 25.6M 3.5M 22.3M -402.2M
2 1401/07/02 0.4 5 13 -2,298 -0.58
2,236
-2.58
2,191
28,456 105,285 0.8 1.1 6.6 0.05 70 3.2B 14.7M 10.3M 10.4M 4.3M 14.6M -0
3 1401/06/30 0.4 6 13 -250 -0.44
2,249
-0.84
2,240
23,391 10,000 0.6 0.9 6.6 0.04 10 2.6B 11.6M 1.1M 4M 7.6M 8.7M -0
4 1401/06/29 0.3 4 13 -1,669 -0.13
2,259
-0.97
2,240
65,000 521,479 0.6 0.9 6.6 0.04 57 2.9B 12.9M 7.4M 10.4M 2.5M 9.9M -220.6M
5 1401/06/28 0.3 4 14 -1,582 -0.13
2,262
-1.50
2,231
152,982 57,764 0.6 0.8 6.6 0.04 55 2.9B 12.8M 7M 10.2M 2.6M 9.6M -0
6 1401/06/27 0.4 6 17 -1,285 -0.31
2,265
-2.11
2,224
2,305 10,000 0.6 0.8 6.6 0.04 43 3B 13.3M 5.7M 6.1M 7.3M 12.9M -0
7 1401/06/23 0.3 6 17 -1,564 -0.13
2,272
0.00
2,275
4,300 21,211 0.6 0.8 6.6 0.05 47 3.3B 14.6M 6.9M 9.5M 5.1M 12M -1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
52.4 % 0 -1 -1 -3 -5 -16 -21 -99 -99 1 1
سابقه پول داغ نماد پارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پارس 223 -0.09 0.11 3.9M 36.1M 5 1 1.6M 178.7M 0 3 0 134.1M -402.2M فروش 12:10:21 1401/07/04
2 پارس 223 -0.13 0.07 2.8M 40M 4 1 1.7M 112.6M 0 2 0 111.8M -223.5M فروش 10:35:44 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک