سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پارتا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پارتا : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-962
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
149
ارزش معاملات
5.2B
حجم معاملات
7.4M
خالص خرید حقوقی
1.3M
خرید حقوقی
1.4M
خرید حقیقی
6.0M
فروش حقیقی
7.3M
برآیند پول داغ و گروهی
624.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.3 8 30 -59 -1.60
6,760
-4.95
6,530
0 205,184 0.5 0.8 8.22 0.18 13 444.9M 680.9K 87.5K 87.5K 593.4K 680.9K -0
2 1401/07/11 0.6 10 18 -146 -1.43
6,870
-4.88
6,630
0 1,333 0.5 0.5 8.22 0.16 35 407.8M 615.1K 212.5K 212.5K 402.6K 615.1K -0
3 1401/07/10 0.1 3 50 -17 -0.14
6,970
-4.87
6,640
0 469,273 0.1 0 8.22 0.02 33 50.3M 75.8K 25K 25K 50.8K 75.8K -0
4 1401/07/09 0.4 5 15 -35 -0.85
6,980
-4.97
6,690
0 120,902 0.3 0.2 8.22 0.1 13 253.5M 378K 50K 50K 328K 378K -0
5 1401/07/06 1 11 12 -239 -3.83
7,040
-4.92
6,960
200,800 22,869 1.5 1 8.23 0.57 15 1.6B 2.2M 339.9K 339.9K 1.9M 2.2M 443.1M
6 1401/07/04 0.8 8 10 -192 -2.27
7,320
-4.94
7,120
0 445,182 0.7 0.4 8.23 0.27 25 743.2M 1M 262.7K 332.7K 704.8K 1M -0
7 1401/07/02 1.4 18 14 -273 -0.66
7,490
-3.05
7,310
1,346 33,300 1.8 1.1 8.24 0.62 15 1.8B 2.4M 364.8K 365.7K 2M 2.4M 181.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.2 % -3 -4 -9 1 -3 -13 -21 -21 -23 0 0
سابقه پول داغ نماد پارتا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پارتا 696 -4.92 1.01 11.8M 11.7M 2 7 104.6M 29.9M 3 1 110.2M 108M 443.1M خرید 12:24:06 1401/07/06
2 پارتا 716 -2.19 1.01 11M 11M 1 1 107.4M 108M 2 1 114M 108M 234M فروش 11:51:22 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک