سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پاداش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
646
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
132.4
درصد خالص خرید حقوقی
-70
ارزش معاملات
6.2B
حجم معاملات
6.2M
خالص خرید حقوقی
-638.4K
خرید حقوقی
2.8M
خرید حقیقی
3.3M
فروش حقیقی
2.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 32.6 95 3 745 0.11
10,096
0.10
10,095
47,002,622 10,639,813 0.1 1.3 4.65 16.83 -95 779.9M 772.5K -737.7K 17.4K 755.1K 17.4K -0
2 1401/07/04 25.1 28 1 246 0.12
10,085
0.12
10,085
51,999,000 11,355,187 0 0.2 4.59 5.51 -97 253.6M 251.5K -243.8K 1K 250.5K 6.7K -0
3 1401/07/02 0.2 8 46 152 0.16
10,073
0.16
10,073
69,359,878 11,726,047 0.2 1.1 4.56 28.33 -12 1.3B 1.3M -150.9K 640.1K 649K 498.1K -0
4 1401/06/30 3 51 17 117 0.06
10,057
0.06
10,057
70,969,220 12,133,274 0.1 0.2 4.55 14.41 -17 668.2M 664.4K -116.2K 410.5K 253.9K 137.8K -0
5 1401/06/29 0 2 52 -357 0.06
10,051
0.06
10,051
62,645,155 12,305,488 0 0.1 4.61 7.81 98 362.9M 361K 354.8K 354.8K 6.2K 361K -0
6 1401/06/28 0.6 18 30 -258 0.05
10,045
0.05
10,045
70,340,476 12,206,364 0.1 0.1 4.62 10.59 53 489.2M 487K 257.2K 359.5K 127.5K 384.7K -0
7 1401/06/27 1.9 99 52 2 0.15
10,040
0.14
10,039
70,342,193 12,933,135 0.3 0.5 4.6 48.91 0 2.4B 2.4M -2K 1.1M 1.3M 1.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-10.3 % 0 0 1 0 0 0 1 1 -2 0 0
سابقه پول داغ نماد پاداش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک