سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ویسا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ویسا : سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-310
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
205
ارزش معاملات
1.9B
حجم معاملات
3.1M
خالص خرید حقوقی
518.7K
خرید حقوقی
535K
خرید حقیقی
2.6M
فروش حقیقی
3.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 2.3 11 5 1 0.00
6,090
0.33
6,110
1,000 3,238 0.4 0.4 21.86 0.09 0 137.7M 227K -1K 0 227K 226K -0
2 1401/07/02 0.7 42 61 2 2.18
6,090
-1.68
5,860
5,000 1,170 2.6 7.7 22 0.71 0 1.1B 1.8M -4K 0 1.8M 1.8M -0
3 1401/06/30 2.4 8 3 0 0.17
5,960
1.68
6,050
5,905 20,000 0.3 0.7 22 0.08 0 123.3M 203.1K -0 0 203.1K 203.1K -0
4 1401/06/29 0.8 2 3 -14 0.00
5,950
-2.35
5,810
68,483 6,068 0.1 0.3 22 0.04 25 58.2M 97.6K 24.1K 34.5K 63.1K 87.2K -0
5 1401/06/28 0.4 4 11 -139 -0.50
5,950
-1.17
5,910
14,193 3,902 0.2 1.1 22.02 0.14 68 198.7M 341.8K 234K 234K 107.8K 341.8K -0
6 1401/06/27 0.2 2 9 -99 -0.33
5,980
-2.50
5,850
216,748 54,100 0.1 0.6 22.04 0.08 78 123.5M 212.1K 165.7K 165.7K 46.3K 212.1K -0
7 1401/06/23 0.4 3 8 -60 -0.50
6,000
-1.82
5,920
1,000 9,151 0.2 0.7 22.05 0.12 34 172M 293.4K 99.8K 100.8K 192.6K 292.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.5 % 2 2 0 -5 -10 -18 -14 11 -28 0 0
سابقه پول داغ نماد ویسا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ویسا 639 2.9 30.12 174M 5.8M 1 0 127.8M 0 1 0 127.8M 0 127.8M خرید 09:16:37 1401/06/05
2 ویسا 621 2.99 3.54 83M 23.4M 11 1 53.6M 590M 0 1 0 590M -590M فروش 09:12:38 1401/06/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک