سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وپست

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وپست : 1-افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه و صدور انواع کارت/ کارتهای مجاز و صدور انواع گواهی سپرده. 2-اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,448
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
135
ارزش معاملات
16.8B
حجم معاملات
41.3M
خالص خرید حقوقی
8.5M
خرید حقوقی
11.9M
خرید حقیقی
29.4M
فروش حقیقی
37.8M
برآیند پول داغ و گروهی
674.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.9 19 10 136 1.10
4,154
1.36
4,165
19,604 25,000 0.6 0.6 28.73 0.08 -8 1.6B 3.9M -327.5K 673.4K 3.2M 2.9M -0
2 1401/07/11 2.9 58 20 -555 1.11
4,109
1.72
4,134
28,775 5,000 1.1 1.1 28.74 0.14 21 2.7B 6.6M 1.4M 1.9M 4.6M 6M -122.7M
3 1401/07/06 1.4 8 6 -55 0.32
4,064
1.65
4,118
1,560 171,411 0.2 0.2 28.74 0.03 11 527.7M 1.3M 134.5K 266K 1M 1.1M -0
4 1401/07/04 1 22 23 -824 0.22
4,051
0.20
4,050
98,700 30,000 0.6 0.6 28.75 0 51 1.6B 4M 2M 2M 2M 4M -0
5 1401/07/02 0.8 51 65 -1,050 -1.53
4,042
-3.78
3,950
4,286 25,000 2.5 4.1 0 0.34 16 6.4B 15.9M 2.6M 2.6M 13.3M 15.9M 1B
6 1401/06/30 1.4 43 31 -1,027 0.91
4,105
0.79
4,100
2,000 50,000 1.1 1.7 28.77 0.14 38 2.7B 6.6M 2.5M 2.5M 4.1M 6.6M -165.6M
7 1401/06/29 1.6 13 8 -73 -0.34
4,068
0.20
4,090
14,102 12,934 0.5 0.8 28.77 0.07 6 1.2B 3.1M 180.4K 1.9M 1.2M 1.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.5 % 1 2 2 -2 0 -8 15 -81 -82 3 36
سابقه پول داغ نماد وپست
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وپست 409 0.62 2.11 41.1M 19.4M 1 1 33.6M 122.7M 0 1 0 122.7M -122.7M فروش 11:20:06 1401/07/11
2 وپست 400 -2.61 0.87 61.1M 69.9M 0 1 0 335.6M 2 2 182.3M 247.8M 1B فروش 10:53:04 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک