سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وپاسار

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وپاسار : فعالیت های بانکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-45,490
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
463
ارزش معاملات
69.6B
حجم معاملات
102M
خالص خرید حقوقی
66.7M
خرید حقوقی
81.8M
خرید حقیقی
19.9M
فروش حقیقی
86.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-19.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.2 11 50 -5,778 -0.30
6,540
-0.15
6,550
154,624 100,000 0.7 0.7 32.77 0.02 88 6.5B 10M 8.8M 8.9M 1.2M 10M -1.3B
2 1401/07/11 0.1 7 61 -7,610 0.00
6,560
0.00
6,560
114,923 75,402 0.8 0.8 32.77 0.03 96 7.9B 12M 11.6M 11.6M 449.8K 12M -4.3B
3 1401/07/10 0.2 16 67 -8,122 -6.29
6,560
-3.43
6,760
79,403 15,000 1.4 1.7 32.77 0.05 59 13.8B 21.1M 12.4M 13.2M 7.9M 20.3M -5.3B
4 1401/07/09 0.5 14 26 -1,444 -1.13
7,000
-4.10
6,790
731,170 299,588 0.4 0.6 32.77 0.02 27 5.3B 7.7M 2.1M 6M 1.7M 3.7M -692.7M
5 1401/07/06 0.1 7 56 -4,248 0.14
7,080
0.42
7,100
898 197,241 0.9 1.8 32.77 0.04 35 12.1B 17.1M 6M 16.2M 899.9K 6.9M -480.8M
6 1401/07/04 0.2 8 53 -7,070 -0.56
7,070
0.42
7,140
1,000 3,950 0.6 1.2 32.77 0.03 88 8B 11.4M 10M 10.3M 1.1M 11.1M -1.9B
7 1401/07/02 0.3 22 68 -11,219 -6.20
7,110
-6.99
7,050
283,763 6,500 1.2 2.3 32.77 0.05 70 16B 22.4M 15.8M 15.8M 6.7M 22.4M -6.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
65.5 % -7 -8 -15 -24 -23 -27 -25 -56 -56 1 9
سابقه پول داغ نماد وپاسار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وپاسار 654 -0.3 0.2 11.3M 56.8M 0 1 0 196.2M 0 5 0 251.9M -1.3B فروش 11:51:06 1401/07/12
2 وپاسار 655 -0.15 0.19 12.3M 65.4M 0 1 0 239.1M 0 4 0 265.9M -1.1B فروش 10:55:21 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک