سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وپارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وپارس : انجام امور بانکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-25,323
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
365
ارزش معاملات
48.5B
حجم معاملات
298M
خالص خرید حقوقی
155.8M
خرید حقوقی
169M
خرید حقیقی
129M
فروش حقیقی
285M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 19 19 -2,928 0.49
1,628
0.00
1,620
1,941,980 562,487 0.9 0.8 22.85 0.1 48 6.1B 37.4M 18M 20.8M 16.6M 34.6M -422.7M
2 1401/07/11 1 15 15 -2,686 0.12
1,620
-0.87
1,604
3,500 30,636 0.7 0.6 22.86 0.08 57 4.7B 29.3M 16.6M 16.6M 12.7M 29.3M 77.9M
3 1401/07/10 0.7 11 17 -4,371 -0.37
1,618
-0.37
1,618
245,131 100,000 1 0.8 22.87 0.11 69 6.3B 39M 27M 28.1M 10.9M 37.9M -1B
4 1401/07/09 0.6 15 26 -6,239 -0.92
1,624
-2.38
1,600
10,000 424,750 1.8 1.8 22.88 0.2 55 11.4B 70.4M 38.4M 44.3M 26M 64.4M -1.7B
5 1401/07/06 0.6 11 18 -2,477 0.43
1,639
0.18
1,635
5,000 1,161 1 1.1 22.89 0.11 38 6.5B 39.6M 15.1M 17.5M 22M 37.2M -413.6M
6 1401/07/04 0.6 12 23 -3,800 0.68
1,632
0.06
1,622
33,056 40,000 1.2 1.3 22.9 0.13 52 7.4B 45.1M 23.3M 24.2M 20.8M 44.1M -12.3M
7 1401/07/02 0.7 11 16 -2,822 -0.37
1,621
-2.09
1,593
86,202 124,507 1 1 22.91 0.1 46 6.1B 37.5M 17.4M 17.4M 20.1M 37.5M -256.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
52.3 % 0 -1 0 -7 -10 -6 -14 -39 -41 4 13
سابقه پول داغ نماد وپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وپارس 162 -0.06 0.93 17.3M 18.6M 1 2 100.6M 50.3M 3 3 126.4M 267.3M -422.7M خرید 12:17:05 1401/07/12
2 وپارس 162 0 0.82 15.6M 19M 1 1 152M 87.2M 2 3 139.3M 267.3M -523.3M خرید 11:20:37 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک