سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وهامون

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وهامون : سرمایه گذاری در اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-117
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
23
ارزش معاملات
3.5B
حجم معاملات
20.0M
خالص خرید حقوقی
662K
خرید حقوقی
662K
خرید حقیقی
19.3M
فروش حقیقی
20.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 5.3 4 1 0 0.34
1,757
1.03
1,769
21,580 56,664 0.4 0.8 23.14 0.21 0 429.1M 2.4M -0 0 2.4M 2.4M -0
2 1401/07/02 3.5 5 2 -27 -1.41
1,751
-1.91
1,742
31,938 47,161 0.4 1.3 23.14 0.31 4 618.3M 3.6M 153.9K 153.9K 3.4M 3.6M -0
3 1401/06/30 3.6 4 1 -27 -0.22
1,776
0.00
1,780
17,040 29,021 0.2 0.8 23.14 0.19 7 380.5M 2.2M 150.4K 150.4K 2M 2.2M -0
4 1401/06/29 4.1 5 1 -49 -0.56
1,780
-0.34
1,784
20,484 6,161 0.3 1.2 23.14 0.27 9 546.6M 3.1M 275.3K 275.3K 2.8M 3.1M -0
5 1401/06/28 4.9 5 1 -9 -0.61
1,790
-0.50
1,792
3,285 5,000 0.3 1 23.14 0.27 2 549.2M 3.1M 51.2K 51.5K 3.1M 3.1M -0
6 1401/06/27 4.6 4 1 -6 -0.83
1,801
-2.70
1,767
51,714 200,802 0.3 0.7 23.14 0.28 1 572M 3.2M 30.9K 30.9K 3.2M 3.2M -0
7 1401/06/23 5.2 4 1 0 0.11
1,816
-0.22
1,810
9,241 167,003 0.2 0.5 23.14 0.21 0 438.4M 2.4M 326 326 2.4M 2.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.3 % -1 -2 -3 -10 1 -3 -20 -50 -55 0 0
سابقه پول داغ نماد وهامون
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وهامون 177 -6.88 2.23 6.6M 2.9M 9 1 17.3M 155.7M 0 1 0 155.7M -155.7M فروش 12:53:08 1401/06/19
2 وهامون 190 0.58 3.22 9.6M 3M 9 1 6.5M 114.1M 0 1 0 114.1M -114.1M فروش 10:13:48 1401/06/15
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک