سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ونوین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ونوین : افتتاح و نگهداری انواع حساب و کارت‌های مجاز، تحصیل یا اعطای انواع تسهیلات و اعتبار، نقل و انتقالات وجوه، انجام کلیه عملیات ارزی، صدور انواع اعتبار اسنادی، اعتبارنامه یا تعهدنامه و گواهی سپرده، کارگزاری فی مابین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به طور کلی انجام کلیه عملیات موضوع فعالیت بانکها در چارچوب مقررات جاری کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,160
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
132
ارزش معاملات
42.1B
حجم معاملات
136M
خالص خرید حقوقی
23.7M
خرید حقوقی
72.2M
خرید حقیقی
64.2M
فروش حقیقی
87.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 17 20 -765 -0.10
3,062
0.29
3,074
127,855 1,800 0.5 0.4 28.45 0.09 33 2.3B 7.5M 2.5M 2.5M 5M 7.5M -371.9M
2 1401/07/11 0.6 10 15 -1,651 -0.16
3,065
-0.65
3,050
233,345 10,000 0.6 0.3 28.45 0.1 64 2.6B 8.4M 5.4M 5.4M 3M 8.4M -118.5M
3 1401/07/10 0.6 12 20 -2,847 0.29
3,070
0.20
3,067
31,321 9,629 2.5 1.8 28.46 0.39 27 10.4B 33.9M 9.3M 29.8M 4.1M 13.3M 234.7M
4 1401/07/09 0.3 11 33 -4,415 -3.50
3,061
-4.95
3,015
76,955 175,764 1.8 1.6 28.47 0.28 59 7.5B 24.4M 14.4M 15.3M 9.1M 23.5M -2.3B
5 1401/07/06 1 21 22 1,590 1.93
3,172
1.51
3,159
5,000 65,904 1.2 1.1 28.47 0.18 -32 5B 15.7M -5M 1.1M 14.6M 9.6M 15.9M
6 1401/07/04 1.4 23 16 3,442 1.24
3,112
1.46
3,119
7,730 35,000 1.6 1.6 28.48 0.25 -52 6.6B 21.3M -11.1M 3.8M 17.5M 6.5M 2B
7 1401/07/02 0.4 12 30 -2,515 -3.42
3,074
-3.27
3,079
13,462 150,001 1.9 2.2 28.5 0.29 33 7.7B 25.1M 8.2M 14.3M 10.9M 19.1M -811M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
17.4 % 0 -3 -4 -10 -5 -19 -24 -27 -30 1 5
سابقه پول داغ نماد ونوین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ونوین 305 -0.49 0.7 13.6M 19.4M 1 1 92.8M 244.9M 0 2 0 185.9M -371.9M فروش 11:19:37 1401/07/12
2 ونوین 305 -0.49 0.77 13M 16.8M 2 1 7.8M 127M 0 1 0 127M -127M فروش 11:03:21 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک