سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وملت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وملت : سرمایه گذاری ،خرید،فروش ،ایجاد،توسعه وتکمیل انواع کارخانجات تولیدی -صنعتی وساختمانی انجام معاملات کلیه سهام واوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-615
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
162
ارزش معاملات
1.7B
حجم معاملات
8.9M
خالص خرید حقوقی
3.2M
خرید حقوقی
3.3M
خرید حقیقی
5.6M
فروش حقیقی
8.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 2.5 6 2 1 0.16
1,913
0.63
1,922
55,181 50,000 0.2 0.2 58.75 0.05 -3 53M 274K -7K 5K 269K 262K -0
2 1401/07/04 1 2 2 0 -0.10
1,910
-1.05
1,892
12,899 52,150 0.1 0.1 60.08 0.03 0 30.2M 160.1K -0 0 160.1K 160.1K -0
3 1401/07/02 0.4 3 9 -191 -0.98
1,912
-1.97
1,893
0 340,717 0.9 0.9 60.1 0.22 76 249.9M 1.3M 1M 1M 319.7K 1.3M -0
4 1401/06/30 1.4 4 3 0 -0.16
1,931
-1.96
1,896
85,346 3,100 0.3 0.3 60.11 0.07 0 83.5M 435.7K -0 0 435.7K 435.7K -0
5 1401/06/29 0.4 17 39 -193 -1.93
1,934
-1.98
1,933
0 6,600 1.8 2 60.14 0.43 38 503M 2.6M 1M 1M 1.6M 2.6M -0
6 1401/06/28 1 25 25 -199 -1.89
1,972
-1.99
1,970
0 12,549 2.6 3.7 60.16 0.55 30 654.4M 3.3M 1M 1M 2.3M 3.3M -0
7 1401/06/27 1.7 9 5 -32 -0.50
2,010
-1.98
1,980
119,566 81,959 0.6 0.7 60.16 0.13 21 153.8M 773K 161.1K 241K 532.1K 693.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
35.6 % 0 -1 -5 -2 -4 -10 -2 -42 -41 6 81
سابقه پول داغ نماد وملت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وملت 250 -1.22 0.56 7M 12.7M 108 90 7M 12.7M 0 3 0 12.5M -3.3B فروش گروهی 12:30:20 1401/02/21
2 وملت 248 -1.94 0.56 7M 12.7M 107 89 7M 12.7M 0 2 0 12.5M -2.2B فروش گروهی 12:26:07 1401/02/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک