سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ومعلم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ومعلم : ارائه دهنده خدمات بیمه ای
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-37
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.8
درصد خالص خرید حقوقی
5
ارزش معاملات
3.9B
حجم معاملات
28.4M
خالص خرید حقوقی
264.9K
خرید حقوقی
265K
خرید حقیقی
28.1M
فروش حقیقی
28.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.5 12 8 0 0.80
1,388
0.73
1,387
40,000 14,506 0.5 0.9 27.1 0.23 0 499.6M 3.5M -0 0 3.5M 3.5M -0
2 1401/07/04 1.3 8 6 -3 -0.36
1,377
2.03
1,410
4,834 13,800 0.6 0.9 27.1 0.25 1 528.5M 3.9M 20K 20K 3.8M 3.9M -0
3 1401/06/28 0.9 7 8 -28 0.14
1,382
0.14
1,382
14,441 54,631 1.3 2.6 27.1 0.51 2 1.1B 8.1M 202.4K 202.4K 7.9M 8.1M -0
4 1401/06/27 0.7 3 5 -4 -0.36
1,380
-1.16
1,369
10,000 30,000 0.2 0.4 27.1 0.1 2 203.6M 1.5M 30K 30K 1.5M 1.5M -0
5 1401/06/23 1.3 10 8 -2 -0.29
1,385
-0.65
1,380
10,000 199,619 0.5 0.8 27.1 0.2 0 426.4M 3.1M 12.5K 12.5K 3.1M 3.1M -0
6 1401/06/22 1.3 10 7 0 0.07
1,389
0.14
1,390
12,240 5,000 0.4 0.5 27.1 0.17 0 373.3M 2.7M -0 0 2.7M 2.7M -0
7 1401/06/21 1.1 7 6 0 1.09
1,388
1.24
1,390
16,675 95,586 0.9 1.1 27.1 0.36 0 784.6M 5.6M -0 0 5.6M 5.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.9 % 1 1 0 -5 5 -29 -15 -61 -62 1 82
سابقه پول داغ نماد ومعلم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ومعلم 140 -4.77 0.37 5.5M 15M 12 1 8.6M 103.5M 0 1 0 103.5M -103.5M فروش 11:16:03 1401/06/15
2 ومعلم 154 2.06 0.99 9.2M 9.3M 11 1 9.8M 108.1M 0 1 0 108.1M -108.1M فروش 10:41:53 1401/06/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک