سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ومعادنح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-60,212
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.9
درصد خالص خرید حقوقی
242
ارزش معاملات
156B
حجم معاملات
433M
خالص خرید حقوقی
166.1M
خرید حقوقی
303M
خرید حقیقی
123M
فروش حقیقی
289M
برآیند پول داغ و گروهی
-14B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/05/08 2.2 26 12 -11,914 -0.71
3,493
-4.49
3,360
1,543 45,869 3.5 1.1 0 0.07 47 25.1B 72M 34.1M 49.9M 21.8M 55.9M -1.2B
2 1401/05/05 1.1 16 14 -11,766 -0.17
3,518
-0.54
3,505
47,847 18,817 3.9 1.3 0 0 44 26.6B 75.6M 33.4M 65.9M 9.4M 42.9M -1.3B
3 1401/05/04 3 28 9 -3,155 2.20
3,524
1.83
3,511
100,000 156,775 2.3 0.8 0 0 22 14.1B 40M 9M 25.5M 14.5M 23.5M 1.5B
4 1401/05/03 0.8 11 14 -2,952 -7.88
3,448
-7.48
3,463
4,067 15,248 3.6 1.2 0 0.13 17 17B 49.4M 8.6M 32.8M 16.6M 25.2M -4.8B
5 1401/05/02 1.1 25 23 -15,313 -1.50
3,743
-5.84
3,578
42,925 31,772 9.1 3.4 0 0 44 34.5B 92.2M 40.9M 63.7M 28.6M 69.5M -4.4B
6 1401/05/01 1.7 28 16 -12,676 4.83
3,800
8.17
3,921
540,300 239,822 4.5 4.8 0 7.9 44 28.7B 75.7M 33.4M 55.5M 20.2M 53.5M -2B
7 1401/04/20 1.1 14 13 -2,437 -1.71
3,625
1.00
3,725
83,133 140 1.6 2.1 0 0.77 24 10B 27.7M 6.7M 9.8M 11.7M 18.4M -1.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
38.4 % 1 -8 -8 -4 -8 -8 -59 -59 -59 1 1
سابقه پول داغ نماد ومعادنح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ومعادنح 336 -4.63 2.22 26.1M 11.7M 3 18 120M 20.2M 6 4 138.3M 61.8M -1.2B خرید 12:29:52 1401/05/08
2 ومعادنح 336 -4.63 2.16 25.2M 11.7M 1 2 107.7M 20.4M 5 4 149.3M 61.8M -1.5B خرید 12:29:08 1401/05/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک