سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ومعادن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ومعادن : سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق و.... با هدف کسب انتفاع
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
2,955
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.3
درصد خالص خرید حقوقی
9
ارزش معاملات
39.2B
حجم معاملات
92.5M
خالص خرید حقوقی
-6.8M
خرید حقوقی
26.4M
خرید حقیقی
66.0M
فروش حقیقی
59.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-773M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.6 8 13 -419 -0.14
4,201
-0.10
4,203
18,798 49,070 0.2 0.4 0 0.01 20 2.1B 5M 1M 1.5M 3.5M 4.5M -0
2 1401/09/07 1 9 10 192 -0.24
4,207
-1.11
4,170
1,265 79,584 0.4 0.7 17.59 0.03 -4 4.4B 10.5M -457.6K 4.5M 6M 5.6M -0
3 1401/09/06 0.7 8 11 -134 -0.50
4,217
-1.63
4,169
9,246 57,019 0.4 0.2 17.59 0.03 3 4.1B 9.8M 316.7K 4.1M 5.7M 6M -0
4 1401/09/05 0.5 6 12 -1,161 -0.40
4,238
-1.39
4,196
21,199 11,049 0.3 0.2 17.59 0.02 34 3.4B 8.2M 2.7M 4.4M 3.8M 6.5M -834M
5 1401/09/02 0.6 10 16 -422 -0.65
4,255
-1.24
4,230
21,505 150,000 0.5 0.3 17.59 0.05 6 6.7B 15.9M 1M 5.1M 10.8M 11.8M 121.9M
6 1401/09/01 1.1 12 11 1,188 0.02
4,283
-1.00
4,239
11,743 20,000 0.6 0.3 17.59 0.05 -16 7.5B 17.5M -2.8M 6.6M 10.9M 8.1M 142.4M
7 1401/08/30 1.1 13 12 3,709 3.33
4,282
2.24
4,237
45,289 65,289 0.9 0.5 17.59 0.08 -34 11B 25.6M -8.7M 212.1K 25.4M 16.7M -203.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-7.4 % -1 -2 0 3 -6 -14 -26 -2 -68 4 6
سابقه پول داغ نماد ومعادن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ومعادن 418 -0.76 0.48 6.7M 13.9M 2 1 67.3M 130.5M 0 1 0 130.5M -130.5M فروش 11:03:05 1401/09/08
2 ومعادن 420 -1.29 0.41 5.8M 14M 0 2 0 110.6M 0 4 0 166.8M -834M فروش 11:05:04 1401/09/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد