سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولکار

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولکار : موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده (3) و (4) اساسنامه تأیید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
5,827
قیمت پایانی
15
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
21.6
درصد خالص خرید حقوقی
-135
ارزش معاملات
14.1B
حجم معاملات
17.5M
خالص خرید حقوقی
-7.2M
خرید حقوقی
1.4M
خرید حقیقی
16.1M
فروش حقیقی
8.9M
برآیند پول داغ و گروهی
471.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 2 9 5 -412 -0.95
8,320
-2.50
8,190
30,750 819 3.3 1.4 5.55 4.59 13 3.1B 3.7M 494.9K 609.7K 3.1M 3.6M -323.6M
2 1401/07/02 8.8 24 3 2,486 4.48
8,400
4.98
8,440
777,219 52 5.5 2.8 5.44 6.04 -61 4.1B 4.9M -3M 50K 4.8M 1.9M -69.2M
3 1401/06/30 5.5 14 3 2,233 4.96
8,040
4.96
8,040
41,615 0 6 4.2 5.4 5.23 -66 3.4B 4.2M -2.8M 0 4.2M 1.5M 441.5M
4 1401/06/29 24.5 26 1 1,708 4.64
7,660
4.92
7,680
1,187,917 103 5.6 5.7 5.4 3.86 -71 2.4B 3.1M -2.2M 120.1K 3M 779.5K 422.6M
5 1401/06/28 7.7 4 1 -104 0.83
7,320
2.62
7,450
1,486 4,766 1.4 1 5.4 0.9 19 543.9M 732.6K 141.4K 441.5K 291.1K 432.5K -0
6 1401/06/27 12.5 6 0 0 0.41
7,260
1.66
7,350
950 52 0.8 0.4 5.4 0.5 0 299.8M 406.9K -52 0 406.9K 406.9K -0
7 1401/06/23 7.6 3 0 -86 0.28
7,230
0.69
7,260
61,822 29,787 0.7 0.3 5.4 0.47 31 277.1M 378.8K 118.4K 193.4K 185.4K 303.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-41.2 % 3 14 15 20 20 27 63 96 1 13 1
سابقه پول داغ نماد ولکار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولکار 848 0.95 1.19 9.6M 8.1M 11 1 14.7M 161.8M 0 2 0 161.8M -323.6M فروش 09:33:34 1401/07/04
2 ولکار 848 0.95 1.19 9.6M 8.1M 11 1 14.7M 161.8M 0 1 0 161.8M -161.8M فروش 09:33:34 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک