سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولپارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولپارس : الف- انجام عملیات لیرینگ ب-خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی ج-مشارکت در تامین سرمایه هرگونه شرکت درچهارچوب ضوابط و دستورالعمل اجرایی تاسیس ، نحوه فعالیت و نظارت در شرکت های لیزینگ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,764
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.1
درصد خالص خرید حقوقی
400
ارزش معاملات
3.6B
حجم معاملات
11.5M
خالص خرید حقوقی
5.7M
خرید حقوقی
7.0M
خرید حقیقی
4.5M
فروش حقیقی
10.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 5.5 4 1 -207 0.10
3,083
0.78
3,104
49,690 124,373 0.7 0.6 18.38 0.28 64 323.9M 1M 672.4K 672.4K 374.6K 1M -0
2 1401/07/04 3.1 3 1 -402 0.20
3,080
0.85
3,100
150,000 86,814 1.1 0.9 18.45 0.45 79 510.4M 1.7M 1.3M 1.3M 346.1K 1.7M -0
3 1401/07/02 6 8 1 8 -1.19
3,074
-4.98
2,956
0 67,822 2 2 18.52 0.78 -1 887.5M 2.9M -25.6K 1.3M 1.6M 1.6M -0
4 1401/06/30 4.1 6 1 -258 -0.19
3,111
0.03
3,118
49,000 75 0.9 0.7 18.56 0.36 61 417.4M 1.3M 828.4K 831K 517.9K 1.3M -0
5 1401/06/29 6.3 3 0 -145 0.00
3,117
-1.09
3,083
9,500 23,901 0.5 0.3 18.58 0.18 69 210.9M 676.2K 466.8K 488.9K 187.3K 654.1K -0
6 1401/06/28 7 7 1 -407 -0.03
3,117
0.03
3,119
773 285,819 1.3 0.9 18.65 0.48 73 558.8M 1.8M 1.3M 1.3M 488.4K 1.8M -0
7 1401/06/27 8 9 1 -352 0.03
3,118
-1.19
3,080
22,659 150 1.5 1.2 18.71 0.55 55 645.9M 2.1M 1.1M 1.1M 0.9M 2.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
49.4 % 0 -1 -1 -3 6 1 8 -39 -43 3 42
سابقه پول داغ نماد ولپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولپارس 296 -0.17 6.48 11.1M 1.7M 1 9 102.5M 11.4M 1 0 102.5M 0 102.5M خرید 10:09:22 1401/04/15
2 ولپارس 306 -3.29 6.53 9.8M 1.5M 1 7 184.1M 26.3M 1 0 184.1M 0 184.1M خرید 11:32:43 1401/04/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک