سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولغدر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولغدر : طی ماده 2 اساسنامه:موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری ازطریق تهیه کالا اعم از منقول وغیر منقول توسط شرکت وواگذاری آن به مشتری صرفاًدرقالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا،آیین نامه هاودستورالعمل های مربوط.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-675
قیمت پایانی
12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.8
درصد خالص خرید حقوقی
26
ارزش معاملات
16.9B
حجم معاملات
47.9M
خالص خرید حقوقی
2M
خرید حقوقی
3.1M
خرید حقیقی
44.9M
فروش حقیقی
46.9M
برآیند پول داغ و گروهی
1.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 8.4 111 13 83 5.85
3,764
6.97
3,804
11,843,586 95,462 0.4 0.5 34.88 0.7 -6 1.4B 3.8M -220K 0 3.8M 3.6M 735.2M
2 1401/07/11 1.3 24 18 140 1.60
3,556
3.29
3,615
428,843 100,000 0.8 1.1 36.1 1.47 -5 2.8B 8M -393K 0 8M 7.6M 657.4M
3 1401/07/10 1.1 13 11 -159 -3.02
3,500
-0.53
3,590
374,000 5,000 0.5 0.7 36.19 0.87 10 1.7B 4.7M 454.4K 466.9K 4.3M 4.7M -0
4 1401/07/09 1.1 20 18 -30 3.53
3,609
2.07
3,558
43,455 8,000 1.3 2.1 36.16 2.24 1 4.4B 12.1M 81.8K 532.5K 11.6M 11.7M 411.6M
5 1401/07/06 0.9 19 21 -583 4.53
3,486
5.58
3,521
1,570 10,000 1.3 2.9 36.16 2.17 14 4.1B 11.8M 1.7M 1.7M 10.1M 11.8M 99.5M
6 1401/07/04 1.4 17 12 -40 1.28
3,335
1.34
3,337
1,550 298 0.5 1.1 36.19 0.82 3 1.5B 4.5M 120K 120K 4.3M 4.5M -0
7 1401/07/02 0.9 10 11 -86 -1.82
3,293
-5.04
3,185
8,700 10,000 0.3 0.6 36.23 0.56 9 1B 3.1M 260.7K 279.2K 2.8M 3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.1 % 4 8 15 25 -46 -59 -58 -75 -76 3 73
سابقه پول داغ نماد ولغدر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولغدر 380 6.97 6.89 117.8M 17.1M 1 11 350.6M 31.9M 2 0 183.8M 0 735.2M خرید 09:03:06 1401/07/12
2 ولغدر 380 6.97 5.44 67.8M 12.5M 3 31 128.2M 12.4M 1 0 128.2M 0 384.6M خرید 09:02:49 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک