سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولساپا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولساپا : عبارت است ازتأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,475
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.4
درصد خالص خرید حقوقی
46
ارزش معاملات
21.8B
حجم معاملات
168M
خالص خرید حقوقی
11.3M
خرید حقوقی
16.8M
خرید حقیقی
152M
فروش حقیقی
163M
برآیند پول داغ و گروهی
577.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.5 18 13 403 4.87
1,313
3.99
1,302
485 18,077 0.8 1.4 47.44 0.45 -10 4B 30.7M -3.1M 0 30.7M 27.6M 565.3M
2 1401/07/02 0.6 10 16 -208 -3.77
1,252
-4.30
1,245
5,000 66,720 0.6 1.1 47.44 0.35 7 3.1B 24.4M 1.7M 1.9M 22.5M 24.1M -124M
3 1401/06/30 1 13 13 -168 0.77
1,301
0.62
1,299
7,699 5,000 0.4 0.7 47.44 0.25 7 2.3B 17.4M 1.3M 1.3M 16.1M 17.3M -0
4 1401/06/29 1 15 16 -2 -1.07
1,291
-1.07
1,291
3,000 76,031 0.4 0.7 47.44 0.25 0 2.3B 17.5M 14.8K 14.8K 17.4M 17.5M 142.4M
5 1401/06/28 1.6 23 15 126 1.16
1,305
0.70
1,299
7,675 17,083 0.6 1.1 47.44 0.39 -4 3.5B 27.2M -1M 0 27.2M 26.2M 478.2M
6 1401/06/27 1.1 19 17 -49 -1.90
1,290
-1.98
1,289
171,512 100,000 0.5 0.9 47.44 0.35 2 3.1B 23.9M 379.7K 379.7K 23.5M 23.9M -332.9M
7 1401/06/23 0.5 9 18 -1,577 -0.60
1,315
-0.98
1,310
10,000 35,906 0.6 0.9 47.44 0.4 44 3.6B 27.4M 12M 13.2M 14.2M 26.2M -151.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.7 % 1 1 1 -16 7 -17 -13 -51 -54 1 41
سابقه پول داغ نماد ولساپا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولساپا 133 5.83 2.74 32.1M 11.7M 1 2 120.6M 60.3M 5 0 113.1M 0 565.3M خرید 10:08:01 1401/07/04
2 ولساپا 134 6.71 2.73 30.7M 11.3M 1 1 107.9M 27.2M 4 0 111.2M 0 444.7M خرید 10:06:06 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک