سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولبهمن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولبهمن : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-278
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
37
ارزش معاملات
4.5B
حجم معاملات
26.1M
خالص خرید حقوقی
1.7M
خرید حقوقی
2.5M
خرید حقیقی
23.5M
فروش حقیقی
25.2M
برآیند پول داغ و گروهی
106M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.5 12 8 43 3.38
1,681
4.61
1,701
3,000 97,319 0.7 1.3 32.93 0.42 -6 740.1M 4.4M -254.3K 0 4.4M 4.1M -0
2 1401/07/02 0.6 9 17 -226 -5.47
1,626
-3.72
1,656
239,385 5,689 1.2 2.5 32.97 0.68 19 1.2B 7.2M 1.4M 1.5M 5.7M 7.1M -0
3 1401/06/30 0.8 7 9 18 -1.66
1,720
-0.34
1,743
7,000 11,899 0.4 0.7 32.98 0.27 -4 483.9M 2.8M -106.9K 401.7K 2.4M 2.3M -0
4 1401/06/29 0.9 6 7 -71 -1.63
1,749
-1.57
1,750
18,230 33,220 0.3 0.4 32.99 0.18 21 339.9M 1.9M 405.7K 421.4K 1.5M 1.9M -0
5 1401/06/28 0.7 5 8 -14 -3.21
1,778
-3.10
1,780
20,000 25,670 0.4 0.6 32.99 0.25 3 472.5M 2.7M 81.4K 81.4K 2.6M 2.7M -0
6 1401/06/27 0.8 8 10 -6 -2.13
1,837
-0.91
1,860
4,308 46,999 0.4 0.5 33.08 0.24 1 472.6M 2.6M 33.6K 43K 2.5M 2.6M -0
7 1401/06/23 1.6 16 10 -22 -1.31
1,877
-1.00
1,883
41,000 100,000 0.6 0.8 33.08 0.42 3 837.6M 4.5M 117K 117K 4.3M 4.5M 106M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.4 % -2 -5 -12 -11 -42 -48 -48 -78 -79 3 67
سابقه پول داغ نماد ولبهمن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولبهمن 187 -1.68 1.26 12.7M 10.1M 1 2 106M 53M 1 0 106M 0 106M خرید 10:53:20 1401/06/23
2 ولبهمن 189 6.98 1.77 19.2M 10.8M 1 19 353.4M 16.9M 2 0 228.9M 0 457.7M خرید 12:13:35 1401/06/15
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک