سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وفتخار

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وفتخار : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
308
قیمت پایانی
7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.4
درصد خالص خرید حقوقی
-25
ارزش معاملات
11.4B
حجم معاملات
26.7M
خالص خرید حقوقی
-694.8K
خرید حقوقی
491K
خرید حقیقی
26.2M
فروش حقیقی
25.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-183.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.4 16 40 91 1.97
4,508
2.99
4,553
771,165 0 0.4 0.4 31.96 0.37 -13 701.3M 1.5M -201.2K 98.8K 1.4M 1.2M -110.7M
2 1401/07/11 2.9 91 31 106 2.93
4,421
2.98
4,423
1,918,218 0 0.8 0.7 31.96 0.75 -8 1.4B 3.1M -240K 10K 3.1M 2.8M -176.9M
3 1401/07/10 1.4 45 31 -2 0.47
4,295
1.05
4,320
10,000 5,000 0.9 0.9 31.96 0.92 0 1.6B 3.8M 4.7K 129.7K 3.7M 3.7M -0
4 1401/07/09 1.2 25 21 108 0.12
4,275
-0.05
4,268
3,500 88,725 0.7 0.8 31.96 0.77 -8 1.4B 3.2M -252.6K 2.2K 3.2M 3M -0
5 1401/07/06 1 18 18 0 1.26
4,270
2.21
4,310
3,898 63,795 0.5 0.6 31.96 0.55 0 1B 2.3M -0 0 2.3M 2.3M -0
6 1401/07/04 5.3 245 46 108 2.95
4,217
2.98
4,218
890,072 5,000 2.3 3.2 31.96 2.24 -3 3.9B 9.3M -255.8K 0 9.3M 9M 103.9M
7 1401/07/02 1.3 26 20 -102 -2.22
4,096
-2.86
4,069
1,430 5,000 0.9 1.2 31.96 0.82 7 1.4B 3.4M 250K 250K 3.2M 3.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.6 % 5 6 9 20 31 29 55 144 2 0 0
سابقه پول داغ نماد وفتخار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وفتخار 455 2.99 0.46 17.4M 37.8M 2 1 55.4M 110.7M 0 1 0 110.7M -110.7M فروش 09:15:36 1401/07/12
2 وفتخار 442 2.98 1.56 48.7M 31.2M 2 1 88.5M 176.9M 0 1 0 176.9M -176.9M فروش 09:40:20 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک