سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وغدیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وغدیر : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 ، بخش دوم اساسنامه عبات است از : تاسیس ، تشکیل ، مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام و..........................
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-40,702
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
352
ارزش معاملات
75.6B
حجم معاملات
57.1M
خالص خرید حقوقی
30.8M
خرید حقوقی
41.2M
خرید حقیقی
15.9M
فروش حقیقی
46.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-7.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 19 23 -3,132 -0.60
13,320
0.22
13,430
158,258 650 0.9 1 31.34 0.03 34 9.2B 7M 2.4M 4.1M 2.9M 5.2M 645.9M
2 1401/07/11 0.6 10 15 -5,373 1.98
13,400
1.90
13,390
48,054 216,083 1.1 1.1 31.34 0.04 45 12B 9M 4M 7.7M 1.3M 5.3M -531.7M
3 1401/07/10 0.6 14 24 -6,354 -0.15
13,140
0.08
13,170
171,836 16,315 0.9 0.9 31.35 0.03 64 9.9B 7.6M 4.8M 6.1M 1.5M 6.3M -1.1B
4 1401/07/09 0.5 11 22 -5,038 -1.79
13,160
-2.84
13,020
81,785 315 0.8 0.8 31.35 0.03 55 9.1B 7M 3.8M 4.6M 2.4M 6.2M -732.6M
5 1401/07/06 0.7 9 14 -1,026 0.53
13,400
0.90
13,450
9,368 19,045 0.3 0.3 31.35 0.01 27 3.8B 2.8M 765.4K 1M 1.8M 2.6M -114.5M
6 1401/07/04 0.4 14 35 -8,554 1.68
13,330
3.51
13,570
7,143 91,915 1.1 1 31.35 0.04 67 12.8B 9.6M 6.4M 7.3M 2.3M 8.7M -2B
7 1401/07/02 0.4 13 35 -11,226 -3.10
13,110
-3.84
13,010
60,715 77,957 1.6 1.7 31.35 0.06 60 18.6B 14.2M 8.6M 10.3M 3.9M 12.4M -3.6B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
53.9 % 1 -1 -3 -7 -8 -6 -1 -19 -21 2 13
سابقه پول داغ نماد وغدیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وغدیر 1,343 0.22 0.82 19.2M 23.4M 1 3 201.5M 53.3M 7 5 203.1M 129.3M 645.9M خرید 12:29:49 1401/07/12
2 وغدیر 1,343 0.22 0.8 18.3M 22.8M 0 1 0 106M 6 5 203.4M 129.3M 444.4M فروش 12:20:22 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک