سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وصنا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وصنا : 1- سرمایه¬گذاری در سهام، واحدهای سرمایه¬گذاری، سایر اوراق بهادار شرکت¬ها، موسسات و صندوق¬های سرمایه¬گذاری 2- سرمایه¬گذاری در هرنوع از اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,964
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.8
درصد خالص خرید حقوقی
207
ارزش معاملات
8.9B
حجم معاملات
39.8M
خالص خرید حقوقی
18M
خرید حقوقی
18.0M
خرید حقیقی
21.8M
فروش حقیقی
39.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.4 7 18 -626 -0.13
2,222
0.00
2,225
4,951 5,000 1.3 0.9 20.59 0.55 49 1.3B 5.7M 2.8M 2.8M 2.9M 5.7M -597M
2 1401/07/04 1.3 12 10 -182 2.06
2,225
2.89
2,243
18,065 4,796 0.9 0.7 20.59 0.4 19 0.9B 4.2M 816.8K 816.8K 3.4M 4.2M -0
3 1401/07/02 0.2 12 52 -2,789 -6.76
2,180
-5.69
2,205
747,011 2,831 5.3 7.8 20.73 2.08 59 4.7B 21.5M 12.8M 12.8M 8.7M 21.5M -1.5B
4 1401/06/30 0.7 5 7 -269 -0.55
2,338
-2.64
2,289
5,000 45,422 0.5 0.6 20.73 0.19 58 459.7M 2M 1.2M 1.2M 838.9K 2M -0
5 1401/06/29 1.5 8 5 -5 -0.34
2,351
-3.01
2,288
102,400 1,422 0.3 0.4 20.73 0.13 2 310.1M 1.3M 20.3K 20.3K 1.3M 1.3M -0
6 1401/06/28 0.8 11 14 -31 -1.38
2,359
-2.26
2,338
2,174 2,360 0.8 0.9 20.73 0.33 4 792.2M 3.4M 132K 132K 3.3M 3.4M -0
7 1401/06/27 0.8 5 7 -62 -0.46
2,392
-2.21
2,350
13,000 12,349 0.4 0.4 20.73 0.16 16 392.6M 1.7M 260.4K 260.4K 1.4M 1.7M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
45.2 % 2 -5 -8 -12 -13 -24 -35 -68 -70 2 30
سابقه پول داغ نماد وصنا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وصنا 222 -0.22 0.38 6.9M 18.1M 0 1 0 301.9M 0 3 0 199M -597M فروش 12:16:07 1401/07/06
2 وصنا 222 -0.22 0.56 6.9M 12.4M 0 1 0 177.6M 0 2 0 147.5M -295.1M فروش 12:14:52 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک