سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسینا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسینا : موضوع فعالیت بانک سیناطبق ماده 3 اساسنامه در زمینه های عملیات پولی، مالی و بانکی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین و مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه هاودستور العملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-10,399
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
390
ارزش معاملات
17.4B
حجم معاملات
83.7M
خالص خرید حقوقی
50.2M
خرید حقوقی
64.0M
خرید حقیقی
19.7M
فروش حقیقی
69.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.5 9 17 -1,201 1.90
2,095
2.14
2,100
604,000 52,505 0.7 0.6 18.96 0.16 76 1.6B 7.6M 5.7M 5.7M 1.8M 7.6M -104M
2 1401/07/02 0.3 9 30 -4,305 -0.53
2,056
-0.53
2,056
10,000 10,000 2.4 2.3 18.96 0.49 88 4.9B 23.8M 20.9M 22.1M 1.7M 22.7M -623M
3 1401/06/30 0.4 8 23 -1,758 -0.14
2,067
0.00
2,070
40,000 30,000 1.2 1.2 18.96 0.24 73 2.4B 11.7M 8.5M 10.5M 1.2M 9.7M -0
4 1401/06/29 0.2 4 19 -1,166 0.39
2,070
0.82
2,079
8,745 40,000 0.8 0.9 18.96 0.17 69 1.7B 8.2M 5.6M 7.6M 558.2K 6.2M -826.8M
5 1401/06/28 1.3 11 8 -296 -0.24
2,062
0.15
2,070
50,000 5,000 0.6 0.7 18.96 0.13 23 1.3B 6.2M 1.4M 3.8M 2.4M 3.9M -0
6 1401/06/27 0.6 14 25 -761 -3.55
2,067
-3.41
2,070
1,998 366,850 1.5 1.8 18.97 0.3 25 3B 14.5M 3.7M 7.2M 7.3M 11M -0.9B
7 1401/06/23 0.6 16 26 -912 -1.83
2,143
-2.06
2,138
130,000 10,000 1.2 1.5 18.97 0.24 36 2.5B 11.7M 4.3M 7.1M 4.7M 8.9M -130.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
60 % 1 2 -4 -7 4 -3 -18 -18 -29 1 12
سابقه پول داغ نماد وسینا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسینا 209 1.65 0.71 8.1M 11.4M 1 1 12.5M 104M 0 1 0 104M -104M فروش 10:43:13 1401/07/04
2 وسینا 205 -0.82 0.29 11.3M 38.5M 0 3 0 104.7M 0 3 0 124.6M -623M فروش 10:01:20 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک