سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسین : فعالیت بیمه ای
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
168
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3
درصد خالص خرید حقوقی
-22
ارزش معاملات
6.3B
حجم معاملات
34.6M
خالص خرید حقوقی
-0.9M
خرید حقوقی
43.0K
خرید حقیقی
34.5M
فروش حقیقی
33.6M
برآیند پول داغ و گروهی
223.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.4 29 20 0 2.50
1,845
2.94
1,853
8,145 192,000 4.5 3.6 19.71 1.09 0 2.3B 12.6M -0 0 12.6M 12.6M -133.5M
2 1401/07/02 1.4 22 16 0 1.69
1,800
2.88
1,821
3,000 47,427 3.7 3.4 19.74 0.77 0 1.6B 8.9M -0 0 8.9M 8.9M 356.6M
3 1401/06/30 0.8 6 7 7 -0.45
1,770
-2.31
1,737
8,700 26,973 0.6 0.6 19.74 0.13 -3 262.1M 1.5M -40K 0 1.5M 1.5M -0
4 1401/06/29 0.7 6 8 -7 -0.50
1,778
-2.97
1,734
14,419 4,873 0.9 0.9 19.74 0.2 2 411.8M 2.3M 40K 40K 2.3M 2.3M -0
5 1401/06/28 0.7 8 11 -1 -1.27
1,787
-2.98
1,756
5,674 50,000 1.1 1.4 19.74 0.28 0 573.7M 3.2M 3K 3K 3.2M 3.2M -0
6 1401/06/27 0.6 6 10 0 -0.55
1,810
-1.70
1,789
169,260 21,402 0.5 0.6 19.74 0.12 0 254.2M 1.4M -0 0 1.4M 1.4M -0
7 1401/06/23 0.9 8 9 169 1.39
1,820
0.89
1,811
25,540 65,354 1.7 2.5 19.74 0.39 -21 821.8M 4.5M -0.9M 0 4.5M 3.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.7 % 4 3 2 -6 -2 -7 -18 -51 -54 12 9
سابقه پول داغ نماد وسین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسین 185 3 1.8 36.2M 20.1M 3 1 44.5M 133.5M 0 1 0 133.5M -133.5M فروش 12:06:16 1401/07/04
2 وسین 182 2.99 1.44 23.6M 16.4M 1 6 112.6M 18.8M 3 0 118.9M 0 356.6M خرید 12:29:19 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک