سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسکاب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسکاب : سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,803
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
338
ارزش معاملات
3.3B
حجم معاملات
13.2M
خالص خرید حقوقی
7.2M
خرید حقوقی
7.3M
خرید حقیقی
6.0M
فروش حقیقی
13.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 4 3 -36 0.16
2,487
1.89
2,530
39,362 40,000 0.3 0.4 25.55 0.03 18 196M 780.4K 143.2K 152.5K 627.9K 771.1K -0
2 1401/07/04 0.9 5 5 -17 -0.08
2,483
0.24
2,491
10,000 4 0.4 0.5 25.55 0.03 7 256.5M 1M 68.7K 68.7K 1M 1M -0
3 1401/07/02 0.5 4 9 -464 -1.04
2,485
-1.39
2,476
4,505 34,000 1.2 1.3 25.55 0.09 67 686.4M 2.8M 1.9M 1.9M 0.9M 2.8M -0
4 1401/06/30 0.3 2 8 -455 -0.36
2,511
-1.27
2,488
79,582 7,000 0.9 1 25.55 0.07 83 545.6M 2.2M 1.8M 1.8M 346.1K 2.2M -0
5 1401/06/29 0.1 2 14 -498 -0.24
2,520
-1.03
2,500
6,469 199,058 0.9 0.9 25.55 0.07 91 542.3M 2.2M 2M 2M 181.2K 2.2M -0
6 1401/06/28 0.5 4 9 -325 -0.24
2,526
-0.67
2,515
22,000 85,000 0.7 0.7 25.55 0.06 71 453.3M 1.8M 1.3M 1.3M 515.9K 1.8M -0
7 1401/06/27 0.5 6 12 -9 -0.98
2,532
-2.97
2,481
5,000 2,000 1 1.1 25.55 0.08 1 621.3M 2.5M 35K 35K 2.5M 2.5M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
54.2 % 0 -1 -3 -4 2 -9 2 -17 -27 4 5
سابقه پول داغ نماد وسکاب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسکاب 260 0 1 8.8M 8.9M 1 1 82.2M 105.7M 0 1 0 105.7M -105.7M فروش 11:03:51 1401/06/15
2 وسکاب 260 0.04 0.29 3.5M 12.3M 0 1 0 104M 0 1 0 104M -104M فروش 10:35:22 1401/06/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک