سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسپهر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسپهر : سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-11,357
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
619
ارزش معاملات
12.8B
حجم معاملات
18.6M
خالص خرید حقوقی
16.6M
خرید حقوقی
16.7M
خرید حقیقی
1.9M
فروش حقیقی
18.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-246.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.9 4 2 -1,159 0.00
6,850
0.00
6,850
15,987,104 204,503 0.6 0.8 6.6 0.1 88 1.3B 1.9M 1.7M 1.8M 179K 1.9M -102.8M
2 1401/07/11 1 2 2 -1,603 0.00
6,850
0.15
6,860
14,738,892 310,087 0.8 0.8 6.6 0.12 96 1.7B 2.4M 2.3M 2.3M 86.8K 2.4M -0
3 1401/07/10 0.7 2 2 -1,652 0.00
6,850
0.00
6,850
14,878,397 150,004 0.8 0.9 6.61 0.12 97 1.7B 2.5M 2.4M 2.4M 63.9K 2.5M -0
4 1401/07/09 1.4 3 2 -1,639 0.00
6,850
0.00
6,850
16,293,309 89,877 0.8 0.9 6.62 0.13 93 1.8B 2.6M 2.4M 2.4M 165.6K 2.6M -0
5 1401/07/06 2.2 5 2 -1,007 0.00
6,850
0.00
6,850
18,288,522 12,861 0.7 0.7 6.62 0.11 65 1.5B 2.2M 1.5M 1.5M 775K 2.2M 131.1M
6 1401/07/04 1.3 3 2 -1,471 0.00
6,850
0.15
6,860
16,949,584 194,967 0.7 0.6 6.63 0.12 92 1.6B 2.3M 2.1M 2.1M 190.4K 2.3M -0
7 1401/07/02 2.6 9 4 -2,825 0.00
6,850
0.00
6,850
12,096,983 5,212 1.5 1.3 6.64 0.23 88 3.2B 4.7M 4.1M 4.2M 481.1K 4.6M -274.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
88.9 % 0 0 0 0 0 0 -4 -11 -25 1 25
سابقه پول داغ نماد وسپهر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسپهر 685 0 1.87 3.7M 2M 0 1 0 102.8M 0 1 0 102.8M -102.8M فروش 12:30:06 1401/07/12
2 وسپهر 686 0.15 2 4.3M 2.1M 1 20 131.1M 6.6M 1 0 131.1M 0 131.1M خرید 11:46:08 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک