سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسنا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسنا : سرمایه گذاری در صنعت تولید برق
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,639
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.9
درصد خالص خرید حقوقی
200
ارزش معاملات
6.3B
حجم معاملات
8.5M
خالص خرید حقوقی
3.5M
خرید حقوقی
6.0M
خرید حقیقی
2.5M
فروش حقیقی
6.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-444.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.1 6 6 -8 -0.26
7,610
-0.39
7,600
5,653 777 0.1 0.1 7.99 0.05 8 93.4M 125.7K 10.2K 10.2K 115.5K 125.7K -0
2 1401/07/11 2.1 14 7 -6 -0.26
7,630
-2.75
7,440
2,604 15,498 0.2 0.2 7.99 0.09 3 202.1M 268.3K 8K 20.1K 248.2K 256.2K -0
3 1401/07/10 0.4 5 12 -384 0.79
7,650
1.84
7,730
63,979 20,144 0.4 0.3 8.32 0.22 80 486.8M 631K 501.7K 507K 124K 625.7K -0
4 1401/07/09 0.7 6 8 -273 1.47
7,590
2.14
7,640
1,000 29,989 1.4 1.1 8.32 0.65 19 1.4B 1.9M 359.5K 1.7M 202.7K 562.2K -0
5 1401/07/06 2.1 64 31 -59 1.77
7,480
2.99
7,570
1,350,662 250 1.5 1.4 8.32 0.71 4 1.5B 2M 78.6K 856.9K 1.2M 1.3M -0
6 1401/07/04 0.7 9 14 9 -0.81
7,350
-2.56
7,220
2,138 2,000 0.4 0.3 8.32 0.2 -2 419.8M 577.6K -12.5K 62.4K 515.3K 502.7K -0
7 1401/07/02 0.1 5 69 -1,919 -2.88
7,410
-2.88
7,410
0 40,432 2.1 1.9 8.32 1.02 88 2.2B 2.9M 2.6M 2.8M 121.4K 2.7M -444.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
41.7 % 0 2 -3 -6 -5 -16 3 -48 -51 9 77
سابقه پول داغ نماد وسنا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسنا 741 -2.88 0.09 5.5M 62.1M 0 1 0 148.2M 0 3 0 148.2M -444.6M فروش 11:44:16 1401/07/02
2 وسنا 741 -2.88 0.17 5.5M 32.2M 1 1 507.6K 148.2M 0 2 0 148.2M -296.4M فروش 10:18:41 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک