سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسرمد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسرمد : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,836
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.2
درصد خالص خرید حقوقی
-5
ارزش معاملات
7.2B
حجم معاملات
26.2M
خالص خرید حقوقی
6.7M
خرید حقوقی
9.8M
خرید حقیقی
16.5M
فروش حقیقی
23.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.2 5 28 54 -0.33
2,700
-2.99
2,628
0 2,137,304 0.1 0.1 10.35 0.08 -49 107.7M 409.9K -200K 0 409.9K 209.9K -0
2 1401/07/04 0.3 9 33 0 -0.18
2,709
-2.98
2,633
0 1,811,748 0 0 10.35 0 0 65.1M 247.1K -0 0 247.1K 247.1K -0
3 1401/07/02 0.3 2 7 0 -0.04
2,714
-2.98
2,634
0 2,384,924 0 0 0 0.01 0 7.4M 28K -0 0 28K 28K -0
4 1401/06/30 0.3 2 9 0 -0.07
2,715
-2.98
2,636
0 1,341,193 0 0 10.35 0.02 0 26.4M 100.2K -0 0 100.2K 100.2K -0
5 1401/06/29 0.6 6 10 -27 -0.62
2,717
-3.00
2,652
0 491,898 0.1 0.1 10.35 0.16 13 211.8M 797.8K 100K 100K 697.8K 797.8K -0
6 1401/06/28 0.6 28 50 -2,399 0.11
2,734
-1.87
2,680
23,348 5,000 2.9 2.8 10.53 3.21 54 4.4B 16.2M 8.8M 9.2M 7M 15.8M -2.4B
7 1401/06/27 1.4 36 25 536 1.64
2,731
1.19
2,719
4,672 7,000 1.5 1.6 10.48 1.7 -23 2.3B 8.5M -2M 498K 8M 6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
25.6 % -1 -1 0 -2 5 -10 11 -46 -51 6 53
سابقه پول داغ نماد وسرمد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسرمد 270 -1.17 0.51 31.5M 62M 0 1 0 1.1B 1 2 391.4M 107.7M -2.4B فروش 11:15:50 1401/06/28
2 وسرمد 267 -2.42 0.72 36.8M 50.8M 3 1 35.5M 106.6M 1 1 391.4M 68M -1.3B فروش 09:51:09 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک