سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسدید

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسدید : سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,192
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.2
درصد خالص خرید حقوقی
126
ارزش معاملات
44.0B
حجم معاملات
384M
خالص خرید حقوقی
37.6M
خرید حقوقی
52.8M
خرید حقیقی
331M
فروش حقیقی
369M
برآیند پول داغ و گروهی
-5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 16 38 -1,058 -2.73
1,067
-1.64
1,079
675,000 57,880 2.3 3.1 28.19 0 9 12.1B 112.9M 9.9M 10M 102.9M 112.8M -2.4B
2 1401/07/02 0 4 235 -549 -2.14
1,097
-2.94
1,088
0 37,710,814 0.2 0.2 0 0.1 58 0.9B 8.6M 5M 5M 3.6M 8.6M -0
3 1401/06/30 0.3 14 57 -1,323 -2.69
1,121
-2.95
1,118
28,053 18,533,000 0.7 0.7 28.19 0.45 31 4.2B 37.8M 11.8M 12.6M 25.2M 37M -1.4B
4 1401/06/29 0.4 14 33 -553 -2.54
1,152
-2.96
1,147
28,053 9,151,515 0.7 0.6 28.19 0.43 13 4.2B 36.6M 4.8M 5M 31.6M 36.4M -440.5M
5 1401/06/28 0.7 18 25 -1,214 -2.48
1,182
-2.97
1,176
48,053 5,114,876 1 0.8 28.19 0.63 19 6.3B 53.6M 10.3M 12.5M 41.1M 51.4M -1B
6 1401/06/27 1.3 16 13 -114 0.75
1,212
0.58
1,210
29,288 297,965 0.9 0.7 28.19 0.55 2 5.7B 46.6M 0.9M 4.4M 42.2M 43.2M -9.8M
7 1401/06/23 1.9 37 20 620 2.73
1,203
2.99
1,206
623,174 200,000 1.8 1.7 28.19 1.04 -6 10.5B 87.7M -5.2M 3.2M 84.5M 79.3M 336.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
9.8 % -5 -10 -9 -6 -12 -17 32 -19 -32 8 78
سابقه پول داغ نماد وسدید
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسدید 109 -1.09 0.44 16.7M 38.1M 1 6 101.3M 16.9M 1 11 31.6M 79.6M -2.4B خرید 12:26:00 1401/07/04
2 وسدید 107 -2.92 0.38 17.5M 46.2M 8 1 19.5M 156M 0 11 30.8M 79.6M -2.5B فروش 10:21:02 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک