سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسبحان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسبحان : الف - موضوع فعالیت اصلی: 1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,903
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.6
درصد خالص خرید حقوقی
204
ارزش معاملات
27.0B
حجم معاملات
79.6M
خالص خرید حقوقی
10.7M
خرید حقوقی
28.1M
خرید حقیقی
51.5M
فروش حقیقی
62.2M
برآیند پول داغ و گروهی
59.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.6 14 24 -412 1.24
2,856
1.21
2,855
17,036 55,971 0.6 0.5 30.68 0.29 32 1.3B 4.5M 1.4M 1.9M 2.5M 4M -125.2M
2 1401/07/04 0.2 4 21 -1,683 -2.12
2,821
-1.11
2,850
3,000 16,461 1 0.5 30.68 0 86 2B 7M 6M 6M 1M 7M -0
3 1401/07/02 0.4 21 50 -1,636 -6.31
2,882
-6.99
2,861
0 1,135,014 1.6 0.8 0 0.67 55 3B 10.3M 5.7M 5.7M 4.6M 10.3M -1B
4 1401/06/27 1.1 17 17 -156 -1.05
3,576
-0.66
3,590
41,824 540,932 1.3 0.8 30.71 0.53 5 3B 8.5M 435.5K 1.6M 6.9M 7.3M -11.4M
5 1401/06/23 0.5 11 22 -1,347 -0.55
3,614
-0.11
3,630
10,000 1,500,000 1.5 0.9 31.8 0.56 42 3.2B 9M 3.7M 5.6M 3.4M 7.1M -754.1M
6 1401/06/22 1 28 29 -610 1.48
3,634
1.37
3,630
32,000 89 2.2 1.5 31.8 0.78 13 4.5B 12.5M 1.7M 2.8M 9.7M 11.4M 77.9M
7 1401/06/21 1 35 34 2,939 1.13
3,581
1.27
3,586
3,000 94,210 6.1 9.1 31.8 1.76 -29 10B 28M -8.2M 4.6M 23.4M 15.2M 1.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
13.5 % -1 -1 -21 -19 -12 -20 7 -18 -35 2 40
سابقه پول داغ نماد وسبحان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسبحان 285 0.85 0.54 12M 22.3M 0 1 0 125.2M 0 1 0 125.2M -125.2M فروش 11:42:04 1401/07/06
2 وسبحان 286 -6.99 0.44 21.3M 48.3M 0 1 0 114.4M 0 6 0 169M -1B فروش 12:57:03 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک