سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسالت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسالت : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
4,008
قیمت پایانی
14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
27
ارزش معاملات
79.0B
حجم معاملات
12.3M
خالص خرید حقوقی
-605.9K
خرید حقوقی
146K
خرید حقیقی
12.2M
فروش حقیقی
11.6M
برآیند پول داغ و گروهی
2.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 6.1 91 15 -693 0.96
68,250
2.96
69,600
3,083,885 0 0.1 0.2 78.83 0.02 41 1.7B 247.1K 101.5K 103.5K 143.6K 245.1K -0
2 1401/07/04 6.2 120 19 0 1.43
67,600
2.93
68,600
2,579,537 0 0.2 0.2 78.83 0.03 0 2.6B 386K -0 0 386K 386K 227.4M
3 1401/07/02 0.4 27 78 4,544 2.93
66,650
2.93
66,650
1,691,218 0 2.3 1.4 78.83 0.33 -13 33.8B 5.1M -681.8K 18.2K 5.1M 4.4M 4.1B
4 1401/06/30 7.1 191 27 0 1.65
64,750
2.98
65,600
2,337,014 0 0.2 0.1 78.83 0.03 0 2.9B 436.1K -0 0 436.1K 436.1K 326.2M
5 1401/06/29 3.8 73 19 0 1.27
63,700
2.94
64,750
2,750,412 0 0.1 0 78.83 0.02 0 2.1B 327K -0 0 327K 327K -151.3M
6 1401/06/28 0.6 17 32 0 2.95
62,900
2.95
62,900
1,931,878 0 0.5 0.2 78.83 0.07 0 6.9B 1.1M -0 0 1.1M 1.1M 106.9M
7 1401/06/27 0.6 19 31 157 2.43
61,100
2.93
61,400
841,330 0 2.1 0.9 78.83 0.31 -1 29B 4.8M -25.7K 24.3K 4.7M 4.7M -2.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.9 % 2 5 14 39 118 234 961 6400 2 60 1
سابقه پول داغ نماد وسالت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسالت 6,860 2.93 3.06 69.5M 22.7M 1 3 116.5M 38.8M 2 0 113.7M 0 227.4M خرید 09:16:06 1401/07/04
2 وسالت 6,860 2.93 3.33 70.5M 21.2M 1 3 110.9M 37M 1 0 110.9M 0 110.9M خرید 09:01:52 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک